ไร้องค์กรโปร่งใสดีเด่น ปี 59

0
102

เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องผลการตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 6 (NACC Integrity Awards) ลงนามโดย นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช. โดยในประกาศนั้นปรากฎว่า ในปีนี้ไม่มีองค์กรใดได้รางวัลองค์กรโปร่งใสดีเด่น มีเพียงรางวัลชมเชยที่มอบให้ 11 องค์กร ได้แก่

1.กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
2.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3.กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
4.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
5.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
6.บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
7.บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)
8.บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
9.มหาวิทยาลัยนเรศวร
10.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
และ 11.สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าว นอกจากเป็นการประกาศเชิดชูเกียรติคุณของแต่ละองค์กรแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นการสร้างกระแสสังคมให้เกิดค่านิยมในการบริหารองค์กรอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และความซื่อตรงสุจริต นอกจากนี้ ยังส่งผลโดยรวมต่อเนื่องไปถึงการยกระดับภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI : Corruption Perception Index) ของประเทศให้สูงขึ้น โดยเชื่อมั่นว่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาพรวมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช.ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 แล้ว

อย่างไรก็ดี นับเป็นปีแรกที่ไม่มีองค์กรใดได้คะแนนถึงเกณฑ์ได้รางวัลองค์กรโปร่งใสระดับดีเด่น ทั้งที่ผ่านมาจะมีหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน 3-4 องค์กรได้รับรางวัลดังกล่าว แต่ปีนี้มีเพียงรางวัลชมเชยเท่านั้น