สสส. ลุยโรดโชว์ Active Play Active School ลดเด็กอ้วนในวัยเรียน

0
170
สสส. ลุยโรดโชว์ Active Play Active School ลดเด็กอ้วนในวัยเรียน

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ที่โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ประชาชื่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แถลงข่าว โครงการ Active Play Active School ชวน “ออกมาเล่น 60 นาที ทุกวัน” เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทย อายุระหว่าง 6-14 ปี และสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีเหมาะสมตามวัย รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครองและครู ถึงความสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้เพิ่มมากขึ้น โดยจัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษานำร่องในจังหวัดต่างๆ ทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ

สสส. ลุยโรดโชว์ Active Play Active School ลดเด็กอ้วนในวัยเรียน

โดยกิจกรรมโรดโชว์ดังกล่าว ภาคเหนือ จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านศาลา จังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 7 และ 9-10 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

สสส. ลุยโรดโชว์ Active Play Active School ลดเด็กอ้วนในวัยเรียน

รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอจำเป็นต่อประชากรทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะวัยเด็กอายุ 6-17 ปี ที่เติบโตทั้งพัฒนาการทางร่างกายและสมอง เป็นเวลาสำคัญก่อนก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ ปัจจุบันเด็กไทยมีสิ่งเร้าหรือมีพฤติกรรมที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม เช่น เล่นเกม หรือเล่นสมาร์ทโฟนเป็นเวลานาน ประกอบกับภาวะโภชนาการที่ไม่ถูกต้อง จะเกิดปัญหาระยะยาว เช่นน้ำหนักตัวเกินซึ่งพบว่าเด็กวัยเรียน อายุ 5-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 12.5 (จากฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ปี 2558) หรือข้อมูลประมาณการเกี่ยวกับสัดส่วนของเด็กไทย ที่อาจจะเข้าสู่สภาวะเป็นเด็กอ้วนในปี 2558 ของกรมอนามัย พบว่า เด็กวัยก่อนเรียนจะกลายเป็นเด็กอ้วนในสัดส่วนสูงถึง 1 ใน 5 และเด็กวัยเรียนจะมีสัดส่วนของเด็กอ้วนอยู่ที่ 1 ใน 10 ซึ่งถือข้อมูลที่น่าตกใจ

“สสส. มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาวะของคนไทยในด้านต่างๆ ผ่านการพัฒนาต้นแบบ งานวิชาการและนวัตกรรม หรือองค์ความรู้ พัฒนางานสื่อสารสาธารณะ ตลอดจนหนุนเสริมกลไกความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงาน ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งนี้ ในส่วนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายก็เช่นกัน สสส. ได้ดำเนินการร่วมกับภาคีทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อดำเนินการตามนโยบายในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ ของ สสส. ที่มียุทธศาสตร์การทำงานที่สำคัญคือ ผลักดันให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ตั้งเป้าภายในปี 2564 คนไทยอายุ 11 ปีขึ้นไป ควรมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และภายในปี 2562 ลดจำนวนผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน และโรคอ้วนในเด็กให้น้อยกว่าร้อยละ 10 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นฟันเฟืองที่จะร่วมส่งเสริมให้การดำเนินการในภาพใหญ่มีความเข้มแข็ง และประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ” รศ.นพ.ปัญญา กล่าว

สสส. ลุยโรดโชว์ Active Play Active School ลดเด็กอ้วนในวัยเรียน

ขณะที่ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ผลการศึกษาโครงการสำรวจกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กและเยาวชนไทย หรือ Report Card พบว่าเด็กไทยยังขาดการมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอต่อสุขภาพ และมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง (Sedentary) คือ การนั่งนิ่งอยู่กับที่ถึงวันละ 13 ชั่วโมง 35 นาที ในขณะที่มีกิจกรรมทางกายในระดับปานกลางถึงหนักตามข้อเสนอระดับสากลไม่ถึงวันละ 60 นาที เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะอ้วนในเด็กที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“โครงการ Active Play Active School เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ โดยร่วมกับสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยแวดล้อมสำคัญของเด็ก ที่จะร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทิศทางการดำเนินการที่สอดคล้องกัน แบ่งเป็นการให้ความรู้กับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของสถานศึกษา ผ่านกิจกรรมการอบรมสัมมนา การเวิร์คช้อปเชิงปฎิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางตัวอย่างในการจัดกิจกรรม Active Play การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และกิจกรรม Active Learning นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมตัวอย่าง สำหรับเด็กใน 2 ช่วงวัยสำคัญ ทั้งเด็กเล็ก หรือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และกิจกรรมสำหรับเด็กโต หรือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 1 เช่น ฐานลด หวาน มัน เค็ม ฐานปลูกผัก ‘ผักคืนชีพ’ และฐานทดสอบสมรรถภาพทางกาย ซึ่งทั้งหมดสามารถนำมาปรับใช้ เพื่อการออกกำลังกาย หรือเพิ่มกิจกรรมทางกาย ในชีวิตประจำวัน หรือการออกมาเล่น 60 นาทีทุกวัน” ดร.นพ. ไพโรจน์ กล่าว