DPU เปิดประชุมวิชาการระดับชาติ “Health and Wellness”

0
174
DPU เปิดประชุมวิชาการระดับชาติ “Health and Wellness”

วันที่ 3 มีนาคม 2560 นี้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “Health and Wellness : สุขภาพและความสุขสบาย” โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานเปิดงาน จากนั้นจะมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Health and Wellness : สุขภาพและความสุขสบาย” โดยนายแพทย์และนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน อาทิ นายแพทย์บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล คณบดีวิทยาลัยการแพทย์และบูรณาการ นายแพทย์มาศ ไม้ประเสริฐ รองคณบดี ฝ่ายแพทย์ และผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รวมทั้ง ดร.กมล ไชยสิทธิ์ นักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญ และ รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอบทความวิชาการในหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ ณ ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ ชั้น 6 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

ที่มา : www.dpu.ac.th