กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำเกษตรกรพัทลุงเข้าอบรม E-Commerce มุ่งเจาะเข้าอาลีบาบา จีน

0
355
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำเกษตรกรพัทลุงเข้าอบรม E-Commerce มุ่งเจาะเข้าอาลีบาบา จีน

นายอุทิพย์ อินทรเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง (สนพ.พัทลุง) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “E-Commerce สำหรับเกษตรกร” (DSD Smart Farmers ) (หลักสูตรระยะเวลาการฝึกอบรม 18 ชั่วโมง) ให้กับเกษตรกรและเครือข่ายในพื้นที่ จำนวน 16 คน โดยการฝึกอบรมเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการคัดเลือกสินค้าเกษตรที่จะขาย เครื่องมือ Marketing Online นำสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก ขั้นตอนการใช้ Alibaba.com สำหรับส่งสินค้าขายทั่วโลก เทคนิคและขั้นตอนการส่งออกสินค้าทางการเกษตร ตลาดออนไลน์ CLMV (CLMV : Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam กลุ่มประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน 4 ประเทศ) และ ไทย และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายออนไลน์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ญาณวุฒิ สุนทรกิจ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นวิทยากร ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำเกษตรกรพัทลุงเข้าอบรม E-Commerce มุ่งเจาะเข้าอาลีบาบา จีน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำเกษตรกรพัทลุงเข้าอบรม E-Commerce มุ่งเจาะเข้าอาลีบาบา จีน