ร้อยเอ็ดทำเกษตรแผนใหม่ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

0
267
ร้อยเอ็ดทำเกษตรแผนใหม่ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

วันที่ 13 ม.ค.60 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ และอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ โดยมีนายอุดร จันทร์เทพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะทำงานส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนทหาร ผู้แทนตำรวจ ร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมมอบปัจจัยฯ

ร้อยเอ็ดทำเกษตรแผนใหม่ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

นายอุดร จันทร์เทพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ได้รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย จึงได้จัดทำโครงการทฤษฎีใหม่ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นทฤษฎีแห่งการใช้น้ำและการบริหารงานพัฒนาการเกษตรแผนใหม่ เน้นเกษตรกรรายย่อยให้สามารถเลี้ยงตนเองได้ มีรายได้เพียงพอและมีอาหารไว้บริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจจาก 882 อำเภอ ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 70,000 ราย ได้น้อมรำลึกนำหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกรตามภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่โดยมุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ อันเกิดจากพัฒนาศักยภาพของตนเองครอบครัว และชุมชน โดยการสร้างอาชีพอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่า

อย่างไรก็ดี การจัดเตรียมปัจจัยการผลิตเพื่อมอบให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการที่เกษตรทฤษฎีใหม่ทุกรายประกอบด้วย พันธุ์ไม้ผล คนละ 5 ต้น ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผัก คนละ 4 ชนิด ท่อนพันธุ์หม่อนกินใบคนละ 50 ท่อน ไก่พันธ์ุไข่ คนละ 5 ตัว และพันธุ์ปลากินพืช คนละ 1,000 ตัว เป็นปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐานเป็นการพึ่งพาตนเองในเบื้องต้น และมีประชาชนในเขตพื้นที่เข้ารับปัจจัยฯ จำนวน 650 ราย

ทั้งนี้ การศึกษาด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้รับการยอมรับกว้างขวางจากการที่มีเกษตรกรตัวอย่างเป็นจำนวนมากประสบความสำเร็จจากการทำจริงตามแนวทางนี้

ร้อยเอ็ดทำเกษตรแผนใหม่ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้