ม.ศรีปทุม ชลบุรี จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม

0
115

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม (Industrial Supply Chain Efficiency Improvement) โดยนายวัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศผู้บริหารสถานประกอบการและเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม ณ โรงแรมบางแสนวิลล่า จังหวัดชลบุรี

ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม (Industrial Supply Chain Efficiency Improvement) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอุตสาหกรรมภาคการผลิตหรือภาคการบริการ ให้สามารถนำหลักแนวคิดการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงสถานประกอบการให้มีศักยภาพทางธุรกิจมากขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางต้นแบบในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอุตสาหกรรมภาคการผลิตหรือภาคการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยกิจกรรมของโครงการประกอบไปด้วย การจัดการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมการสอนงาน (Coaching) ณ สถานประกอบการ รวมไปถึงกิจกรรมสร้างเครือข่ายระหว่างสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนแล้วเสร็จโครงการในเดือนมิถุนายน 2560