เฮงเค็ล สนับสนุนโรงเรียนห่างไกล พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนถิ่นทุรกันดาร

0
269

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย ณ บ้านทุ่งมะเซอย่อ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในโอกาสนี้ ได้ประทานอนุญาตให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งนำโดยนายอีริค อีเดลแมน ประธานบริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเฝ้าฯ โดยนายอีริค ได้บริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวจำนวน 30,000 บาท ให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปซ่อมแซมและปรับปรุงแทงค์น้ำใหญ่ที่ชำรุดเสียหายเป็นการเร่งด่วน รวมทั้งบริษัทฯ ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 22 เครื่อง และสารานุกรมแบบเรียนเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2526 เดิมชื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งมะเซอย่อ ต่อมาได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสร้างอาคารถาวร จำนวน 3 ห้องเรียน และในปี พ.ศ. 2535 บริษัทเฮงเค็ลไทย ได้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและสิ่งสาธารณูปโภคทดแทนอาคารหลังเดิมและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย ในปี พ.ศ.2536 เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ปัจจุบันเปิดทำการสอนชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูจำนวน 9 คนและนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 183 คน