ไทย-กัมพูชา เซ็น MOU ร่วมมือด้านการศึกษา

0
559
ไทย-กัมพูชา เซ็น MOU ร่วมมือด้านการศึกษา

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เพื่อปฏิบัติภารกิจในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) และลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-กัมพูชา (Memorandum of Understanding: MOU) โดยมีการหารือข้อราชการกับ H.E. Dr. Hang Chuon Naron รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬาของกัมพูชา เมื่อเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา ซึ่งรัฐมนตรีฯ กัมพูชา ได้กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่รัฐมนตรีฯ ไทยได้เดินทางมาเยือนกัมพูชาในครั้งนี้  ทั้งนี้ รัฐมนตรีฯ ไทยได้ขอบคุณรัฐมนตรีฯ กัมพูชาที่ให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติและยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อคราวการประชุมอาเซียน-รัสเซียเมื่อปี 2559

รัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนถึงการจัดการศึกษาในภาพรวม การสนับสนุนทางการศึกษา และความก้าวหน้าการปฏิรูปการศึกษาของทั้งสองประเทศ โดยรัฐมนตรีฯ ไทยได้นำเสนอว่า ในการพัฒนาการศึกษานั้น จำเป็นต้องปรับแนวคิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา ทั้งนี้ ในฐานะของประธานสภาซีเมคยินดีจะใช้วาระนี้ขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาภูมิภาค และได้เชิญชวนรัฐมนตรีฯ กัมพูชา เข้าร่วมการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีกำหนดจัดในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 ณ ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีทางการศึกษาระหว่างกันในเวทีนานาชาติ ตลอดจนกล่าวถึงข้อริเริ่มของไทยที่จะร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะครูในภูมิภาค

สำหรับความร่วมมือในระดับทวิภาคีไทย-กัมพูชา นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า ประเทศไทยและกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน และมีโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างกันในหลายระดับ โดยโครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวกัมพูชามาอย่างต่อเนื่องในจังหวัดกำปงธม (สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล) และจังหวัดกำปงสปือ (สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ)

ขณะที่ รัฐมนตรีฯ กัมพูชาเห็นพ้องถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของซีมีโอ โดยเห็นว่ากรอบความร่วมมือดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม โดยปัจจุบันกัมพูชาให้ความสำคัญกับ การพัฒนาครูและโรงเรียนต้นแบบเพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่จะสามารถถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียน การสอนไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนกัมพูชารู้สึกซาบซึ้งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานทุนการศึกษาในทุกระดับให้แก่กัมพูชาปีละ 200 ทุน มาอย่างน้อย 25 ปีแล้ว นับถึงปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษากัมพูชาได้รับพระราชทานทุนประมาณ 5,000 คน ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าการมาเยือนของรัฐมนตรีฯ ไทยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อทั้งสองฝ่าย

จากนั้น ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-กัมพูชา (Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่างกัน ซึ่งมีสาระสำคัญครอบคลุมความร่วมมือทางการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ในทุกระดับการศึกษาตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยบันทึกความร่วมมือฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ที่ได้เพิ่มเติมสาระการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการศึกษาไทย-กัมพูชาเพื่อใช้เป็นเวทีในการหารือกิจกรรม/โครงการความร่วมมือระหว่างกัน และกำหนดระยะเวลาในการบังคับใช้และสิ้นสุดของบันทึกความเข้าใจเป็นระยะเวลา 5 ปี

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทยได้เดินทางไปเยี่ยมชม Preah Sisowath High School ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ โดยการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 4 สาขาหลัก ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พระราชวังหลวง และวัดที่สำคัญของกัมพูชา อนึ่ง จากการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาในครั้งนี้ รัฐมนตรีฯ ไทยได้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการพัฒนาการศึกษาของกัมพูชา โดยเฉพาะการทุ่มเททรัพยากรให้กับครูเป็นอย่างมาก ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งนับเป็นประสบการณ์สำคัญที่ควรเผยแพร่ให้ได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ไทย-กัมพูชา เซ็น MOU ร่วมมือด้านการศึกษา ไทย-กัมพูชา เซ็น MOU ร่วมมือด้านการศึกษาไทย-กัมพูชา เซ็น MOU ร่วมมือด้านการศึกษา