​พลังสตรี พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

0
389

เมื่อวันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา บริเวณชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์     สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “พลังสตรี พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรี บุคคล และหน่วยงาน ที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนผสานพลังกับทุกภาคส่วนของสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาประเทศ อันจะนำไปสู่สังคมความเสมอภาคและสันติสุขอย่างยั่งยืน 

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี 2518 องค์การสหประชาชาติ เชิญชวนให้ทุกประเทศทั่วโลกกำหนดให้มีวันฉลองแห่งชาติ ว่าด้วยสิทธิสตรีและสันติภาพสากล ซึ่งหลายประเทศส่วนใหญ่ได้กำหนดให้วันที่  8 มีนาคม เป็นวันสตรีสากล (International Women’s Day) นับตั้งแต่นั้นมา ประเทศต่างๆ ได้จัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองและรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรี เพื่อสิทธิที่เท่าเทียมกันของหญิงและชาย ในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ตลอดจนสิทธิมนุษยชนของสตรี ทั้งนี้ ประเทศไทย ในฐานะสมาชิกสหประชาชาติ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติตามพันธะสัญญาต่อเวทีโลก ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับบทบาทและสถานภาพสตรี และการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายเช่นกัน และเพื่อให้การกำหนดทิศทางการส่งเสริมบทบาทและสถานภาพสตรี รวมทั้ง     การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมไทยในปัจจุบัน  กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จึงกำหนดจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ขึ้น ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด “พลังสตรี พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  ตระหนักดีว่า  ปัจจุบันประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรที่อยู่ในวัยแรงงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) เป็นสตรีมากกว่าบุรุษ และการดำเนินชีวิตของประชาชนจำเป็นต้องพึ่งพิงรายได้ จากทั้งสตรีและบุรุษเพื่อให้เพียงพอในการดูแลสมาชิกภายในครอบครัว สตรีจึงจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการหาเลี้ยงครอบครัว ดังนั้น พลังของสตรีจึงมีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ 

สำหรับกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย

 1) การจัดประชุมสมัชชาสตรีแห่งชาติ ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เป็นการนำเสนอผลการขับเคลื่อนข้อเสนอสมัชชาสตรีแห่งชาติที่ผ่านมา (ผลงานย้อนหลัง 5 ปี : 2555 – 2559) และ 

2) การจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในพิธีเปิด และรับมอบข้อเสนอสมัชชาสตรีแห่งชาติ ประจำปี 2560 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอระหว่างหญิงชาย การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสตรี จำนวน 20 สาขา รวม 47 รางวัล