​“ฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน” ประเด็นที่ได้รับความสนใจในการประชุมสองสภาฯ 

0
1789

จีนจะปฏิบัติตามนโยบาย “หนึ่งประเทศสองระบอบ” ที่ให้ “ชาวฮ่องกงปกครองฮ่องกง” “ชาวมาเก๊าปกครองมาเก๊า” ในระดับสูงทุกด้านต่อไป และจีนจะดำเนินการตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายพื้นฐานอย่างเคร่งครัดเพื่อรับรองว่านโยบาย “หนึ่งประเทศสองระบอบ” จะไม่สั่นคลอนหรือผิดเพี้ยนในฮ่องกงและมาเก๊า

จีนสนับสนุนผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊าในการปกครองตามกฎหมาย ส่งเสริมเศรษฐกิจ ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น เดินหน้าประชาธิปไตย และส่งเสริมความปรองดอง ส่วน“การให้ฮ่องกงแยกตนเป็นอิสระ”นั้นถือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ พร้อมแนะนำให้ทุกฝ่ายกระชับความร่วมมือระหว่างฮ่องกง มาเก๊า กับแผ่นดินใหญ่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ยกฐานะของฮ่องกงและมาเก๊าในการพัฒนาประเทศและการเปิดประเทศของจีน จีนมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมมาโดยตลอดในการรักษาความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของฮ่องกงและมาเก๊าในระยะยาว

ส่วนในประเด็นของไต้หวัน จีนชี้ว่าจะปฏิบัติตามนโยบายที่มีต่อไต้หวันอย่างจริงจังโดยยึดหลักการจีนเดียวตาม “ฉันทามติปี 1992” ซึ่งเป็นพื้นฐานร่วมทางการเมือง การพิทักษ์อธิปไตยแห่งชาติและบูรณภาพเหนือดินแดน เพื่อให้ความสัมพันธ์สองฝั่งช่องแคบไต้หวันเป็นไปในทางสันติ รักษาสันติภาพและเสถียรภาพของช่องแคบไต้หวัน

จีนจะคัดค้านและยับยั้ง “การแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวัน” ซึ่งถือเป็นการแบ่งแยกดินแดน จีนจะไม่ยอมให้ไต้หวันต้องถูกแบ่งแยกออกจากมาตุภูมิโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะโดยบุคคลใด ด้วยรูปแบบใด หรือโดยนามของใคร พร้อมชี้ว่าทั้งสองฝ่ายควรส่งเสริมให้เศรษฐกิจและสังคมของสองฝั่งพัฒนาไปอย่างกลมกลืนกัน อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวไต้หวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยหนุ่มสาว ให้เข้ามาเรียนต่อ มีงานทำ สร้างธุรกิจ และใช้ชีวิตในแผ่นดินใหญ่มากขึ้น พี่น้องร่วมชาติสองฝั่งฯ ควรร่วมกันตระหนักถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก สนับสนุนกระบวนการรวมมาตุภูมิให้เป็นปึกแผ่นด้วยสันติวิธีอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่