​ครม. ไฟเขียวแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ชู 5 ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม

0
583

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ และให้ พม. รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ให้ พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งเรื่องขอความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 ให้คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการยุทธศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

สาระสำคัญของเรื่อง พม. รายงานว่า แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2554-2559 ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้สิ้นสุดแผนฯ แล้ว คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.) ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็นประธานการประชุม มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 และมีข้อเสนอให้ปรับแก้ประเด็นต่างๆ ได้แก่ การกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดของแนวทางมาตรการที่สามารถปฏิบัติได้จริงเป็นรูปธรรม  การวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลคนพิการ การกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ การกำหนดทิศทางขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ และแนวทางการติดตามประเมินผล และเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป ซึ่ง พม. ได้ดำเนินการปรับปรุงประเด็นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยแผนดังกล่าวมีการกำหนดยุทธศาสตร์ “ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม (EQUAL)”  จำนวน 5 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง (EMPOWERMENT)  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง (QUALITY MANAGEMENT) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้าง ความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ (UNDERSTANDING) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (ACCESSIBILITY) 

และยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน (LINKAGE)

ทั้งนี้ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  และยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมในสังคม รวมถึงมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564  ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม