สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการส่งเสริมพัฒนา SMEs ระดับจังหวัด และกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ

0
129

วันนี้ 11 มีนาคม 2560 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการส่งเสริมพัฒนา SMEs ระดับจังหวัด และกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ โดยมีนายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหารระดับสูง อุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมสัมมนา ณ ห้องบอลรูม (Hall 1) ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบนโยบายการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ในการสัมมนาครั้งนี้ ว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ซึ่งมีประมาณ 2.7 ล้านรายทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs ในทุกด้านเพื่อให้สามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังเช่น ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ที่ประสบผลสำเร็จกับการพัฒนา SMEs มาแล้ว และด้วยนโยบายรัฐบาลที่ต้องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้สมดุลมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจในระดับฐานราก ระดับท้องถิ่นหรือที่เรียกว่า Local Economy กระทรวงอุตสาหกรรมจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในเรื่องนี้ และได้หยิบยกขึ้นมาเป็นวาระพิเศษที่จะขยายการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ไปสู่ภูมิภาคและจังหวัดต่างๆ ให้มากขึ้น

เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในท้องถิ่น และการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ในจังหวัดต่างๆ บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้จัดตั้งศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอีประจำจังหวัดขึ้น ภายใต้การขับเคลื่อนของพลังประชารัฐ โดยศูนย์ดังกล่าวจะให้บริการ สนับสนุนช่วนเหลือและเชื่อมโยงการบริการไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง SMEs ทั้งในและนอกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง โดยจัดตั้งที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการปรับบทบาทการดำเนินงานของ สอจ. ไปสู่การเป็นหน่วยส่งเสริมและพัฒนาได้อย่างแท้จริง

โดยรัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือ SMEs เพิ่มขึ้นอีกหลายกองทุนกว่า 39,000 ล้านบาท โดยกองทุนที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ คือ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงิน 20,000 ล้านบาท เป็นกองทุนที่ช่วยต่อยอดการพัฒนาจากจากงบประมาณ Local Economy ที่จัดสรรงบเพื่อการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดไว้ ดังนั้นการดำเนินงานของกองทุน จึงมีการเชื่อมโยงกับLocal Economy เป็นหลัก กลไกการขับเคลื่อนกองทุนดำเนินการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โดยมี SME BANK เป็นผู้สนับสนุน ดังนั้นบทบาทที่สำคัญที่จะทำให้กองทุนจะประสบความสำเร็จ และ SME ที่มีศักยภาพได้รับการส่งเสริม สนับสนุน จนสามารถนำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในจังหวัด มีทุนหมุนเวียนกลับเข้าสู่กองทุนที่จะใช้บริหารต่อไป จึงขอให้อุตสาหกรรมจังหวัดและ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคต่างๆ ได้ร่วมกับทีมงานได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานทั้ง 2 ส่วน คือ ศูนย์สนับสนุนและช่วนเหลือเอสเอ็มอี และกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีประชารัฐ และเป็นกำลังสำคัญในการคัดเลือก คัดกรอง SMEs กลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกองทุน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับจังหวัดในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้การบริหารและขับเคลื่อนกองทุนบรรลุผล เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ คาดว่าจะเปิดรับคำขอได้ประมาณกลางเดือนเมษายน 2560 ไปแล้ว และอนุมัติเงินทุนได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560