​กระทรวงอุตฯร่วม สสว.และ SME Bank ผนึกกำลังพัฒนาเอสเอ็มอีกัมพูชา

0
96

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคมนี้  จะเดินทางร่วมคณะกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ ไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมด้วยนายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางสาลินี วังตาล ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Development Bank) โดยมีเป้าหมายผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมธุรกิจ SMEs ของทั้งสองประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม และการหารือระหว่างนักธุรกิจไทย และกัมพูชาเพื่อยกระดับความร่วมมือและส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันให้เพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ การรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ก่อให้เกิดข้อตกลงเขตการค้าเสรีและความร่วมมือ ในการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประเทศไทยหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยและการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันออกที่มีพื้นที่ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศที่มีความพร้อมในหลายด้าน เช่น ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงการขนส่งต่อไปยังเวียดนามได้สะดวก  กัมพูชาได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากนานาประเทศ อาทิ สิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากร (GSP) จากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สแกนดิเนเวีย แคนาดา ความสมบรูณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ แรงงานราคาถูก และมีแหล่งดึงดูดด้านการท่องเที่ยวที่สําคัญของโลก   ศักยภาพของตลาดกัมพูชาขยายตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง  ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีและเปิดกว้าง สถานการณท์างการเมืองค่อนข้างมีเสถียรภาพ ภาครัฐส่งเสริมการขยายตัวในการลงทุนจากต่างประเทศ และการดําเนินโครงการลงทุนภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ หลายโครงการ

 “จากข้อมูลเบื้องต้นประเด็นที่กัมพูชาต้องการให้เกิดความร่วมมือกับฝ่ายไทย คือ ความช่วยเหลือทางวิชาการและการพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่สําคัญโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมสิ่งทอ รวมทั้งเชื่อมโยงธุรกิจและการลงทุนจากไทยให้เพิ่มมากขึ้น  โดยในวันที่ 15 มีนาคม 2560 จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการส่งเสริมธุรกิจ SMEs ของทั้งสองประเทศ คือ บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา SMEs ของกระทรวงอุตสาหกรรม กับ กรมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและ หัตถกรรม (General Department of SMEs and Handicrafts) ของกัมพูชา โดยเนื้อหาสําคัญคือการผลักดันให้ SMEs ของทั้งสองประเทศร่วมกันดําเนินธุรกิจและขยายตลาดไปสู่ AEC และตลาดสากล ให้ได้ ทั้งนี้ มีกรอบกิจกรรม 2 ด้าน คือ 1) การส่งเสริมพัฒนา SME เช่น การอบรมพัฒนาเรื่องการเพิ่มผลิตภาพ และการพัฒนาการบริหารจัดการ และ 2) การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการส่งเสริมการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สําคัญของทั้งสองประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (Agro Processing) และอุตสาหกรรมสิ่งทอของกัมพูชา ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มี การเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นตลาดที่มีศกัยภาพในอนาคต โดยฝ่ายไทยจะเสนอให้มีโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการแปรรูปอาหาร และ การผลักดันการร่วมลงทุนในด้านเครื่องจักรแปรรูปอาหาร” นายอุตตม กล่าว

 กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ประสานกับสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา (Thai Cambodia Business Council) เพื่อกําหนดจัดให้มีเวทีในการพบปะหารือ (Business Meeting) ระหว่างผู้ประกอบการไทย กับผู้ประกอบการของกัมพูชา ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม Raffles Le Royale กรุงพนมเปญ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริม SMEs และการขยายการค้าการลงทุน คาดว่าจะมีผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการกัมพูชาที่มีศักยภาพเข้าร่วมการหารือในครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 60 คน

ที่มา : www.mfa.go.th/business/th/news