การผลักดันประเทศไทย ก้าวเข้าสู่เมืองนวัตกรรมอาหารของภูมิภาค

0
169
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่โรงแรมอัลมีรอซ กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลีส ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการสัมมนาสื่อมวลชนต่างประเทศ สร้างความเข้าใจในการผลักดันประเทศไทยก้าวสู่เมืองนวัตกรรมอาหารของภูมิภาค พร้อมมีมาตรการด้านต่าง ๆ จูงใจผู้ประกอบการ เข้ามาลงทุนและทำวิจัยอาหารในไทยมากขึ้น
นายจรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดการสัมมนาสื่อมวลชนต่างประเทศ “การผลักดันประเทศไทยก้าวสู่เมืองนวัตกรรมอาหารของภูมิภาค” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปี 2560 ที่โรงแรมอัล มีรอซ ซอยรามคำแหง 5 เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ชาวต่างชาติ เกิดความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจเลือกลงทุนประกอบกิจการด้านเทคโนโลยีการผลิตอาหารในประเทศไทย โดยมี นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมบรรยายพิเศษ พร้อมกล่าวว่า อุตสาหกรรมอาหาร ถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งของไทย เนื่องจากมีสายการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบต้นทาง จนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลายทาง ซึ่งการทำให้นักลงทุนต่างชาติเข้าใจ ผ่านสื่อมวลชนต่างประเทศ นักการทูต และเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ จะช่วยนำข้อมูลที่ได้รับไปขยายผลสู่นักลงทุนต่างชาติต่อไป โดยขณะนี้ มีการจัดตั้งเมืองนวัตกรรมอาหาร อยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ผู้ประกอบการต่างชาติ เข้ามาทำการวิจัยเกี่ยวกับการนวัตกรรมอาหาร ซึ่งขณะนี้ เข้ามาร่วมแล้ว 10 ราย และอีก 23 ราย แสดงความสนใจเข้าร่วม ซึ่งรัฐบาลเตรียมหาสถานที่เพิ่มเติม พร้อมมีมาตรการจูงใจประกอบการต่าง ๆ อาทิ การสนับสนุนนักวิจัย สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และกองทุนที่จะสนับสนุนการวิจัย

Food Innopolis  หรือเมืองนวัตกรรมอาหาร จัดตั้งตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะเปิดให้บริษัทอาหารชั้นนำ และ SME เข้ามาตั้งหน่วยวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมในเขตพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี และมีแผนขยายไปสู่พื้นที่อื่นๆ ที่มีโครงสร้างพื้นฐานและกำลังคนที่มีความพร้อม โครงการนี้เน้นเรื่องอาหารที่มีคุณค่าและทำกำไรสูง เช่น อาหารสำหรับคนไข้ อาหารฮาลาล หรืออาหารสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีองค์กรทั้งหมด 35 องค์กร แบ่งเป็นภาครัฐ 9 แห่ง บริษัทเอกชน 13 แห่ง มหาวิทยาลัย 12 แห่ง และอีกหนึ่งสมาคมเข้าร่วมโครงการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวด้วยว่า นอกจากรัฐบาลจะสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ อุปกรณ์เก็บเกี่ยว และเทคโนโลยีการผลิตตลอดสายแล้ว ยังรวมถึง อาหารเพื่อสุขภาพ ที่มีการเติบโตสูงในอนาคต