ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

0
209

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามผลการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมมอบนโยบาย ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง โดยกล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเน้นย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ทั้งด้านการป้องกัน ปราบปราม และการบำบัดรักษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 กำชับ กวดขัน ควบคุม ดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งให้เร่งดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด โดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อย่างเคร่งครัดทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษา รายงานสถานการณ์ยาเสพติดในช่วงที่ผ่านมา ทั้งด้านการลักลอบลำเลียงเข้าสู่เขตไทย การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน ผลการจับกุมยาเสพติด การบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด รวมถึงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สำหรับแนวโน้มของสถานการณ์ลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่เขตประเทศไทย กลุ่มขบวนการ จะใช้วิธีการลักลอบลำเลียงจากพื้นที่ชายแดน โดยการเดินเท้า ตามเส้นทางในภูมิประเทศลัดเลาะตามสันเขา ผ่านช่องทางธรรมชาติ ในลักษณะกระจายไปตามแหล่งพักคอยในพื้นที่หมู่บ้านตามแนวชายแดน เพื่อเตรียมลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนใน