การบินไทยพาน้องท่องฟ้า

0
1514

การบินไทย พาชมบรรยากาศและร่วมกิจกรรม “การบินไทยพาน้องท่องฟ้า – ททท. พาทัศนศึกษาวิถีไทย ปี 2560” วันที่ 3-5 เมษายน 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต ร่วมกันพาน้องๆภาคเหนือบินลัดฟ้าสู่ทะเลใต้

“การบินไทยพาน้องท่องฟ้า – ททท. พาทัศนศึกษาวิถีไทย ปี 2560”  เป็นกิจกรรมดีๆตอบแทนสังคมของการบินไทย และ ททท. โดยมี นางภัครา เรืองสิรเดโช กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมเป็นประธานจัดกิจกรรม ‘การบินไทยพาน้องท่องฟ้า – ททท.พาทัศนศึกษาวิถีไทย’ 2560 โดยนำเยาวชนจากภาคเหนือเดินทางจากเชียงใหม่ไปทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต เยาวชนที่มามีอายุระหว่าง 12-15 ปี จำนวน 50 คน และ มาสมทบกับเยาวชนภาคใต้อีก 50 คน โดยเมื่อถึงจังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และคณะนักธุรกิจชาวภูเก็ต เป็นผู้ร่วมต้อนรับ โดยกิจกรรมจะมีทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างการร่วมทำความสะอาดชายหาด ทำความสะอาดบ่อเต่า และ กิจกรรมท่องเที่ยวชมย่านเมืองเก่า เที่ยวอุทยานหาในยาง

นางภัครา เรืองสิรเดโช กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้นดิน บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญของเยาวชนไทย ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม และการบินไทยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดัน ให้เยาวชนไทยเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นกาลังสาคัญที่จะพัฒนาประเทศในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กาหนดจัดกิจกรรม “การบินไทย พาน้อง ท่องฟ้า – ททท. พาทัศนศึกษาวิถีไทย” ปี 2560 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2560 โดยการนาเยาวชนจากภาคเหนือ จานวน 50 คน อายุระหว่าง 12-15 ปี มาทัศนศึกษา ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีเยาวชนจากภาคใต้ จานวน 50 คน อายุระหว่าง 12-15 ปี ซึ่งเป็นเจ้าบ้านน้อยทาหน้าที่ต้อนรับและสานสัมพันธ์กับเยาวชนจากภาคเหนือด้วยการร่วมกันทากิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมให้เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในอนาคต อีกทั้งเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเปิดโลกทัศน์ให้แก่เยาวชนไทยได้มีประสบการณ์ในการเดินทางโดยเครื่องบิน ซึ่งคาดว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนในอนาคต ขณะเดียวกันยังสามารถปลูกฝังจิตสานึกให้เยาวชน สร้างความสามัคคีระหว่างหมู่คณะอีกด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของบริษัทฯ

กิจกรรมดังกล่าว การบินไทยสนับสนุนบัตรโดยสารเครื่องบินเส้นทาง ไป-กลับ เชียงใหม่-กรุงเทพฯ-ภูเก็ตจานวน 60.ที่นั่ง สาหรับเยาวชนเจ้าบ้านน้อยจากภาคเหนือและครูผู้ดูแล เส้นทางไปกลับ เชียงใหม่-กรุงเทพฯ-ภูเก็ต จานวน 2 ที่นั่ง และเส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต จานวน 12 ที่นั่ง สาหรับคณะทางานจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้ง เส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต จานวน 23 ที่นั่ง สาหรับสื่อมวลชน รวมทั้งสิ้น 97 ที่นั่ง ส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดาเนินการด้านการคัดเลือกเยาวชนเจ้าบ้านน้อยจากภาคเหนือ 50 คนและภาคใต้ 50 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน โดยคัดเลือกเยาวชนจากโรงเรียนเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี อายุระหว่าง 12-15 ปี และสนับสนุนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาตลอดกิจกรรม

นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า “จากที่ ททท. กับการบินไทย ร่วมกันจัดกิจกรรม “การบินไทย – ททท. พาน้องท่องฟ้า ทัศนศึกษา ปีท่องเที่ยววิถีไทย” ในปี 2558 ครั้งล่าสุดที่ผ่านมา ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับผลสาเร็จในการสะท้อนภาพลักษณ์ ของทั้งสองหน่วยงาน ที่มีบทบาททาให้นักท่องเที่ยวรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรม “การบินไทย พาน้องท่องฟ้า – ททท. พาทัศนศึกษาวิถีไทย” ปี 2560 ในครั้งนี้ ททท. มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของการดูแลรักษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และร่วมกันทากิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการส่งเสริมเยาวชนให้เรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยว ผ่านประสบการณ์จริงจากการเดินทางท่องเที่ยว โดยการนาเยาวชนเจ้าบ้านน้อยในภาคเหนือ จาก 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย จ.เชียงใหม่ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย จ.เชียงใหม่ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จ.ลาพูน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาในพระราชูปถัมป์ฯ จ.ลาปาง และโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) จ.ลาปาง และเยาวชนเจ้าบ้านน้อยในภาคใต้ จาก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จ.ภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว จ.พังงา และโรงเรียนบ้านบางเตย จ.พังงา ร่วมกิจกรรมทาความสะอาดบ่อเต่าและร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาด และเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายหัวข้อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล จ. ภูเก็ต รวมทั้งร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวภูเก็ต ซึ่งเชื่อว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะเป็นการปลูกฝังจิตสานึกในการหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติ และยังส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคีระหว่างเจ้าบ้านน้อยทั้งสองภูมิภาค ได้แก่ เยาวชนจากภาคเหนือและภาคใต้ และปูทางสู่การเป็นเจ้าบ้านที่ดีในอนาคต”

อนึ่ง กิจกรรม “การบินไทย พาน้องท่องฟ้า” จัดเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2546 มีจุดเริ่มต้นมาจาก การบินไทยร่วมกับสมาคมนักบินไทย จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสังคมโดยใช้ศักยภาพด้านการบินของบริษัทฯ ในการดาเนินกิจกรรมนี้ และได้จัดกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ “การบินไทย พาน้องท่องฟ้า” ในวันเด็กแห่งชาติ / “การบินไทย พาน้องท่องฟ้า” เดินทางกับเที่ยวบินเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพเที่ยวบินแรกในเอเชีย / “การบินไทย พาน้องท่องฟ้า” ทัศนามหกรรมวิทย์ฯ เพื่อเด็กชายแดนใต้ และ “การบินไทย – ททท. พาน้องท่องฟ้า ทัศนศึกษาปีท่องเที่ยววิถีไทย” เป็นต้น

นายศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ร่วมต้อนรับน้องๆ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต Phuket Aquarium