พระอาจารย์ใหญ่เสวียเฉิง เยือนไทย

0
1537

เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โปรดประทานพระวโรกาสให้ พระอาจารย์ใหญ่เสวียเฉิง ประธานพุทธสมาคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้นำทางพระพุทธศาสนาจากประเทศจีน เฝ้าถวายสักการะ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

โอกาสนี้ ได้มีพระปฏิสันถารกับคณะผู้มาเฝ้าความสำคัญตอนหนึ่ง ว่า

“จีนกับไทยไม่เคยเหินห่างจากกัน เป็นญาติพี่น้องใกล้ชิดกันมาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทั้งหลายเป็นพุทธศาสนิกชนด้วยกัน ยิ่งมีสายสัมพันธ์เชื่อมถึงกันอย่างแน่นแฟ้น ไม่ใช่คนอื่น

การที่ท่านร่วมมือกันตั้งสถาบันพระพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน ก็ขออนุโมทนา เพราะเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้ถ่องแท้ ในฐานะผู้นับถือพระศาสนาเดียวกัน มีพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดา และมีจุดมุ่งหมายคือพระนิพพานดุจเดียวกัน”

ทั้งนี้ พระอาจารย์ใหญ่เสวียเฉิง หรือ พระสังฆาธิการเสฺวเฉิง ถือกำเนิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ณ อำเภอเซียนโหยว มณฑลฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) เข้าอุปสมบท ณ วัดก่วงฮั่ว เมืองผูเถียน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕ ภายใต้การอุปัชฌาย์และปลงผมจากพระอาจารย์อาวุโสติ้งไห่ จากนั้นได้ศึกษาพระธรรมจากพระอาจารย์ใหญ่หยวนจัว

สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตจากสำนักการศึกษาพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีนเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๙ ได้รับถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๐ ได้รับถวายรางวัลสันติภาพพระเถระอติษะแห่งบังกลาเทศเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓ ได้รับถวายสมัญญาว่า “พระอาจารย์ไตรปิฎก” จากสมาคมภิกษุแห่งประเทศอินเดียเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔

ขณะนี้ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีน คณบดีสำนักการศึกษาพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีน ประธานสมาคมพระพุทธศาสนาประจำมณฑลฝูเจี้ยน เจ้าอาวาสวัดก่วงฮั่ว เมืองผูเถียน มณฑลฝูเจี้ยน เจ้าอาวาสวัดฝ่าเหมิน อำเภอฝูเฟิง มณฑลส่านซี และเจ้าอาวาสวัดหลงเฉวียนแห่งกรุงปักกิ่ง ขณะเดียวกัน พระสังฆาธิการเสฺวเฉิงยังดำรงตำแหน่งคณะกรรมการที่ปรึกษาทางการเมืองประชาชนแห่งชาติจีน รองประธานคณะกรรมการศาสนาเพื่อสันติภาพแห่งประเทศจีน รองคณบดีสำนักวิจัยการศึกษามนุษย์และศาสนาระดับสูงประจำมหาวิทยาลัยเป่ยจิงนอร์มัล บรรณาธิการประจำนิตยสาร “พระสัทธรรม” เป็นต้น

วัด Famen (Fufeng, Shaanxi)