คืบหน้า การแก้ปัญหาค้ามนุษย์และแรงงานผิด กม. ในไทย

0
200

เมื่อวันที่ 7 เมษายน พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย (อกคร.) ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ของหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาในแต่ละด้าน โดยที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย (อกคร.) ประจำปี 2559 และ 1.แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย ประจำปี 2560 2.แผนปฏิบัติการอันเนื่องจากผลการหารือระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (ด้านแรงงาน) ประจำปี 2560 และ 3.กรอบการทำงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดระเบียบที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว (Zoning)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำชับให้กระทรวงมหาดไทยในฐานะเลขานุกาคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดระเบียบที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว (Zoning) รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการ

ให้กระทรวงแรงงานทราบเป็นระยะ เพื่อให้สามารถทำงานคู่ขนานไปกับการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

ได้อย่างทันสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ

สำหรับการดำเนินงานร่วมกับสหภาพยุโรปหรือ EU ให้เร่งรัดการดำเนินการในประเด็นที่ได้หารือร่วมกันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งในส่วนของแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายปี 2560 รวมทั้งแผนปฏิบัติการอันเนื่องจากผลการหารือระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (ด้านแรงงาน) ประจำปี 2560 โดยให้มีการทบทวนแผนทั้งสองฉบับไม่ให้มีความซ้ำซ้อนกัน หากมีปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องใดๆ ต้องรายงานให้ทราบเพื่อได้หาแนวทางในการแก้ไขต่อไป

ส่วนการผ่อนผันแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ถือบัตรชมพูเดินทางกลับภูมิลำเนา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับการควบคุมดูแลเรื่องการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ขอให้รวบรวมปัญหาอุปสรรคที่อาจจะคาดไม่ถึง เพื่อสรุปเป็นบทเรียนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในโอกาสอย่างทันท่วงทีต่อไป รวมทั้งการวางแผนการดำเนินการรองรับการเดินทางกลับเข้ามาทำงานหลังจากหมดเขตการผ่อนผันให้ออกนอกประเทศไทยได้