IMF คาดเศรษฐกิจแอฟริกาใต้ซาฮาราโตอีกร้อยละ 2.6

0
247

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้คาดการณ์ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจในแอฟริกาใต้ซาฮารา จะแตะที่ร้อยละ 2.6 ในปี 2560 ซึ่งต่ำกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 3.5

แนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคแห่งนี้ยังคงชะงักงัน อันเนื่องมาจากการเติบโตของผลผลิตที่คาดว่าจะมากกว่าการเติบโตของประชากรในช่วงที่คาดการณ์ไว้ เพียงปานกลาง IMF ระบุดังนี้ในรายงานเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุด

อย่างไรก็ตาม IMF ได้กล่าวถึงการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจในปีนี้ว่าเป็นการฟื้นตัวในระดับปานกลาง หลังจากที่การเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ได้ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.4 ในปีที่แล้ว

กองทุนการเงินระหว่างประเทศยังได้คาดการณ์ว่าจะเกิดการขยายตัวร้อยละ 0.8 ในปี 2017 สำหรับประเทศไนจีเรีย ภูมิภาคเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาใต้ อันเนื่องมาจากการฟื้นตัวของภาคการผลิตน้ำมัน การเติบโตทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และการลงทุนของภาครัฐที่เพิ่มขึ้น ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในรายงาน

อย่างไรก็ตาม IMF ได้กล่าวเตือนถึงความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์การเมือง และปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ใช่ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น สงครามกลางเมืองและความขัดแย้งในตะวันออกกลางและแอฟริกา ผลกระทบที่ยืดเยื้อของภัยแล้งในแอฟริกาตะวันออกและใต้ ซึ่งอาจกลายเป็นอุปสรรคโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ หากปัจจัยเหล่านี้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น