Education ICT Forum 2017

0
224

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จัดสัมมนา Education ICT Forum 2017 ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2560 ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการอัพเดทการศึกษาตามร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เน้นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และกระบวนการเรียนการสอนแบบ Digital Technology รวมถึงการจัดแสดงนวัตกรรม งานวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาการเรียนการสอน การบริหาร และการบริการขององค์กร พร้อมทั้งเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างกันด้้านการเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอน ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนและการสแดงบทบาทของมหาวิทยาลัยตามพลวัตรของการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาโลกได้ โดยมีแนวคิดหลัก คือ Education ICT Forum 2017: How to reform Education System to accelerate Thailand 4.0

 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิดโครงการ April Series พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Digital Economy Thailand 4.0 : How to Transform Education and eHealthcare Paradigms?” โดยกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) จัดโครงการ “April Series 2017” ขึ้นซึ่งเป็นการรวมงานประชุมสัมมนาทางด้านเทคโนโลยี ด้านการศึกษา และการแพทย์สาธารณสุขเข้าด้วยกัน ได้แก่ งาน Education ICT Forum 2017 งาน Healthcare Technology Summit 2017 และ งาน Innovative School Summit 2017 ภายใต้แนวคิด “How To Reform Education System to Accelerate Thailand 4.0” เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการเรียนรู้ อัพเดทข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษา และการแพทย์สาธารณสุข ตามร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เน้นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการให้เทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology) ช่วยตอบโจทย์ ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเดินหน้ายุทธศาสตร์ประเทศไทย ภายใต้บริบทแห่งความท้าทายใหม่ กฎระเบียบใหม่ของโลก ซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างไม่สามารถคาดการณ์ ซึ่งงานดังกล่าวฯ จัดขึ้น ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา