สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาทเนื่องในโอกาส ๔๘ ปี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

0
173

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (องค์ที่ 20) ทรงประทานพระโอวาท ในโอกาสคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดดำเนินงานครบรอบ 48 ปี โดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะฯ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรรามาธิบดี เฝ้ารับเสด็จ

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมอารี  วัลยะเสวี

 

 

พระโอวาท
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ประทานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาส ๔๘ ปี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันพุธ ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
…………………………………………

เจริญพร ท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และท่านสาธุชนทุกท่าน

อาตมภาพขออนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่ง ในการที่ท่านทั้งหลาย มาพร้อมเพรียงกันบำเพ็ญกุศลให้สำเร็จประโยชน์ สั่งสมบุญนิธิไว้ในพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาส ๔๘ ปีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันนี้

ท่านทั้งหลายเป็นบุคลากรหรือมีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ มีหน้าที่บำบัดโรคภัยของผู้คนทั้งหลาย การเป็นแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์นั้น เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นงานหนัก และเหน็ดเหนื่อย แต่ความเหน็ดเหนื่อยที่ว่านั้น อาจเป็นเพียงความเหนื่อยกาย หากท่านสามารถตั้งน้ำใจไว้ในที่ที่ถูกต้อง ท่านย่อมไม่เหนื่อยใจ กลับจะมีแต่ความเบิกบานอิ่มเอมใจด้วยซ้ำ ทั้งนี้ ฐานที่ตั้งที่ถูกต้องแห่งน้ำใจของความเป็นแพทย์คือ “ความกรุณา” คือความสงสาร ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ สมดังที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงพระนิพนธ์ธรรมภาษิตไว้ว่า “มหาปุริสภาวสฺส ลกฺขณํ กรุณาสโห” ความว่า “อัชฌาสัยที่ทนไม่ได้เพราะกรุณา เป็นลักษณะของมหาบุรุษ”
คำว่าบุรุษในที่นี้ไม่ได้หมายถึงผู้ชายแต่เท่านั้น แต่หมายถึงบุคคลทุกเพศ คำว่า “มหาบุรุษ” แปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ ความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จึงไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวัย ไม่จำกัดสถานภาพ ไม่ได้อยู่ที่ยศถาบรรดาศักดิ์ ไม่ใช่อยู่ที่ทรัพย์สินเงินทอง และไม่ใช่อยู่ที่สมมติภายนอกอื่นใด หากแต่อยู่ที่ความมีน้ำใจสงสาร ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เป็นสำคัญ

ถ้าบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยความกรุณาอย่างจริงใจ ไม่ใช่คิดว่าสักแต่ทำไปตามหน้าที่ ย่อมเป็นผู้มีจิตใจเบิกบานงดงามด้วยธรรม ย่อมทำให้มีกายสดชื่นแจ่มใสตามไปด้วย ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลา และธรรมย่อมตามรักษาท่านผู้ประพฤติธรรมอยู่เสมอ

ขออานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย และกุศลธรรมทั้งปวงที่ท่านทั้งหลายมีอยู่ในกาย วาจา และใจ จงดลบันดาลให้ท่านคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกท่าน ตลอดจนสาธุชนที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ จงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการ สามารถปฏิบัติบริหารกิจการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บังเกิดสัมฤทธิผล เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ให้ยิ่งๆ ขึ้นสืบไป เทอญ.

ขออำนวยพร