ไทยเตรียมรายงานด้านดิน Global Soil Partnership Plenary Assembly

0
164

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม กวจ. คณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือด้านดินของประเทศไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ทำหน้าที่ประธานแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้แทนจาก กรมควบคุมมลพิษ กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย และสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อร่วมกันหารือ และกำหนดท่าทีของประเทศไทย ในการจัดทำรายงานความก้าวหน้าด้านการดำเนินงาน และร่วมกำหนดท่าทีของไทยในฐานะประเทศสมาชิก และประธานภูมิภาคเอเชียซึ่งจะรายงานต่อที่ประชุม Global Soil Partnership Plenary Assembly (GSP PA) ครั้งที่ 5 ณ สำนักงานใหญ่ FAO กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ในเดือนมิถุนายน 2560

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมของ ASP /FAO มุ่งเน้นความสำคัญของการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ที่ผลสำเร็จของการปฏิบัติการ จะนำสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 2 (Zero hunger) 13 (Climate Change) และ 15 (Life on Land)