กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดค่ายส่งเสริมครอบครัวมั่นคงแข็งแรง

0
499

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม นายวิศิษฐ์ เดชเสน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว (ค่ายครอบครัว) ครั้งที่ 2 และบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการสร้างเสริมความสัมพันธ์ของบุคคลครอบครัวในยุคปัจจุบัน กล่าวรายงานโดย นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเครือข่ายครอบครัวจาก 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดลำพูน , เชียงใหม่ และ แม่ฮ่องสอน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมอบรม จำนวน 85 ครอบครัว 200 คน

นายวิศิษฐ์ กล่าวว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว โดยตระหนักดีว่า การที่ครอบครัวจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมได้นั้น จะต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ต้องการไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถวางแผนการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การจัดสรรเวลา การประกอบอาชีพ สุขภาพ ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนำหลักคิดที่ดี มาเป็นต้นแบบในการดำรงชีวิต อาทิ การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับสถานภาพของครอบครัว เพื่อให้ทุก ครอบครัวได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง ทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และสมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดย การสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง มีมิติที่สำคัญอยู่ 3 ด้าน คือ มิติที่ 1 ด้านเวลา ครอบครัวต้องมีเวลาให้กันและกัน มิติที่ 2 ด้านกิจกรรม ต้องมีกิจกรรมในครอบครัวร่วมกัน และมิติที่ 3 ด้านการเรียนรู้ ครอบครัวต้องมีการเรียนรู้ร่วมกัน

นายวิศิษฐ์ กล่าวต่ออีกว่า ในวันนี้ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้จัดโครงการนี้ขึ้น ตามนโยบายการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวทุกวัยได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนจะมีการขยายผลไปยังท้องถิ่นต่าง ๆ โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสถาบันครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี การมีกิจกรรมร่วมกันของครอบครัว ส่งเสริมความรักความเข้าใจระหว่างสมาชิกครอบครัว เพื่อให้เยาวชนมีความเข้าใจในการสร้างครอบครัวในอนาคต และเพื่อสร้างเครือข่ายเผยแพร่ส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว โดยได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นในช่วงวันหยุดเนื่องจากสมาชิกในครอบครัวอยู่พร้อมหน้ากัน และมีความยินดีเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว (ค่ายครอบครัว) ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ และการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวคิดที่มีประโยชน์ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโครงการขับเคลื่อนองค์กรเด็กและเยาวชนสุขภาวะ (มัดปุ๊ก เจียงฮาย) และสมาคมสร้างสรรค์อนาคตเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย เป็นผู้ให้ความรู้ในการอบรมตลอดระยะเวลา 2 วัน โดยมีครอบครัวเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย พ่อ/แม่/ผู้ปกครอง ที่มีบุตร/หลาน อายุระหว่าง 7-18 ปี จากศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) และโรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน จำนวน 82 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 200 คน