ตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร

0
496

บ่ายวันจันทร์ ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังวัดพิชยญาติการาม ในการทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๐

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ความตอนหนึ่ง ว่า

“พระภิกษุสามเณร ผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค จนได้รับพระราชทานเกียรติยศอันน่าภาคภูมิใจในวาระนี้ และที่สอบผ่านประโยค ๑-๒ ทุกรูป คงตระหนักดีแล้วว่าการศึกษาพระบาลี เพื่อรักษาพระปริยัติศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ดำรงคงมั่นอยู่คู่โลกสืบไปนั้น มีคุณค่าและความหมายเพียงไร

แน่นอนว่าการเล่าเรียนในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระดับที่สูงขึ้นไปนั้น ระดับความยากที่ท่านทั้งหลายต้องใช้ความวิริยอุตสาหะพากเพียร ก็ต้องเพิ่มมากขึ้นไปกว่าเดิม เป็นธรรมดา

ความเพียรนั้น เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์ บุคคลใดปราศจากความเพียรในการประกอบกิจการงานที่สุจริต เกียจคร้านที่จะนำความเจริญมาสู่ตนและส่วนรวม บุคคลนั้นย่อมตกอยู่ในฐานะที่ไม่ปลอดภัย ตกเป็นผู้ประมาท ดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงย้ำเตือนไว้ว่า ‘โกสชฺชํ ภยโต ทิสฺวา วิริยารมฺภญฺจ เขมโต อารทฺธวิริยา โหถ เอสา พุทฺธานุสาสนี’ แปลความว่า ‘ท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านว่าเป็นภัย และเห็นการปรารภความเพียรว่าเป็นความปลอดภัย แล้วปรารภความเพียรเถิด นี้เป็นพุทธานุศาสนี’

พระมหาเปรียญและสามเณรเปรียญใหม่ทุกรูป รวมทั้งท่านที่สอบไล่ได้ประโยคเบื้องต้น เป็นผู้ปรารภความเพียรมาแล้วในระดับหนึ่ง แต่ขอท่านอย่าพึงพอใจแต่เพียงเท่านี้ อย่าปล่อยให้ความเกียจคร้านเป็นภัยคืบคลานเข้าหาตัวโดยเด็ดขาด

ขอจงมีฉันทะ และวิริยะ ที่จะพากเพียรศึกษาพระบาลีให้ยิ่งๆ ขึ้นไปจนถึงชั้นสูงสุด เพื่อช่วยกันรักษาพระสัทธรรมของสมเด็จพระบรมศาสดาให้ถูกแท้ต่อความหมาย ไม่ให้ถูกบิดเบือนเฉไฉไปจากความจริงที่ถูกต้อง และขอจงประกาศธรรมเหล่านั้น เป็นแสงสว่างทางปัญญาแก่โลกนี้ต่อไป อันเป็นการเฉลิมพระราชศรัทธาของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ผู้เป็นพระบรมราชูปถัมภกแห่งการศึกษาพระบาลีที่ท่านทั้งหลายได้ร่ำเรียนอยู่นี้อีกด้วย”

หลังจากนั้นพระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าคณะภาค ๕ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เมตตามอบใบประกาศนียบัตร ๑ – ๒ พระภิกษุสามเณร จำนวน ๔๕๖ รูป รวมทั้งหมดจำนวน ๘๒๕ รูป
ณ ศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร