ตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง

0
328

บ่ายวันพุธ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ในการทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประจำปี ๒๕๖๐

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงสักการะพระปฐมเจดีย์ แล้วประทับฉายพระรูปหน้าพระปฐมเจดีย์ ตามที่ พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๕ ขอประทานเป็นที่ระลึก

หลังจากประทานพัดเปรียญแล้ว เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ความตอนหนึ่ง ว่า

“พระภิกษุสามเณร ผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๓ ประโยคจนได้รับพระราชทานเกียรติยศอันน่าภาคภูมิใจในวาระนี้ และที่สอบผ่านประโยค ๑-๒ ทุกรูป คงเคยมีความรู้สึกเหนื่อยหน่ายท้อแท้ ประสบความยากลำบากเป็นเบื้องต้นของการเรียนพระบาลีมาแล้วทุกรูป

ความลำบากในการเล่าเรียนนั้น ถ้าพิเคราะห์ให้ลึกซึ้ง ย่อมไม่อาจเทียบได้เลยกับความวิริยอุตสาหะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสาวกและบูรพาจารย์ทั้งปวง ที่สู้อดทนแสวงหาสัจธรรมมาเนิ่นนานหลายอสงไขยแสนกัป จนสามารถบรรลุถึงความจริง และยังมีความกรุณายิ่งใหญ่ นำความจริงความถูกต้องตรงแท้เหล่านั้น มาอนุเคราะห์สั่งสอนแก่โลก

ขอท่านทั้งหลายลองตรึกตรองให้ใกล้ตัวเข้ามาดูเถิดว่า ตำราเรียนบาลีที่ท่านใช้เล่าเรียนอยู่แต่ละเล่มๆ กว่าพระมหาเถราจารย์จะรจนาได้สำเร็จ ท่านต้องมีความอดทนบากบั่นและมุ่งประโยชน์ต่อเราทั้งหลายผู้เป็นอนุชนอย่างยิ่งยวดเพียงไร ผู้เล่าเรียนศึกษาอยู่ภายหลังนับเป็นผู้รู้ตามท่านจักลืมพระคุณอันเลิศล้ำนี้ไปไม่ได้เป็นอันขาด

ถ้าท่านมหาเปรียญและสามเณรเปรียญ รวมทั้งผู้ผ่านประโยคเบื้องต้น มีความสำนึกพระคุณบูรพาจารย์ได้เช่นนี้แล้ว ความท้อถอยอ่อนล้าในการศึกษาเล่าเรียนก็ย่อมจะทุเลาเบาบางลง และพร้อมจะพากเพียรแสวงหาความรู้ ให้เพิ่มพูนถึงขั้นที่สูงยิ่งๆ ขึ้นไป ให้สมกับเป็นศิษย์มีครู มีสมเด็จพระบรมครูผู้เป็นพระศาสดาของพวกเราเป็นปฐม

และขอจงอย่าลืมหน้าที่สำคัญที่สุด คือเมื่อเข้าใจพระบาลีได้ถูกต้องตรงตามความหมายในพระไตรปิฎก และในพระคัมภีร์ต่างๆ แล้ว ขอจงประกาศธรรมเหล่านั้นเป็นแสงสว่างทางปัญญาแก่โลกนี้ต่อไป อันจะเป็นการเฉลิมพระราชศรัทธาของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ผู้เป็นพระบรมราชูปถัมภกแห่งการศึกษาพระบาลีที่ท่านทั้งหลายได้ร่ำเรียนอยู่นี้อีกด้วย”