ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ด้วยนวัตกรรม

0
670

อธิบดี พก. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2560 – 2564 ระดมความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วางเป้าหมายขับเคลื่อนส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี มุ่งหวังเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกมิติ

วันนี้ (19 มิ.ย. 60) ที่โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ ลอด์จ จังหวัดนครปฐม นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2560 – 2564 และการบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ฯ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรเครือข่ายด้านคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 70 คน

นายสมชาย กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสุขภาพ มิติด้านการศึกษาและเทคโนโลยี มิติด้านอาชีพและการมีงานทำ มิติด้านสังคมและการเข้าถึง โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญที่หวังให้เกิดการสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้คนพิการอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มั่นคงปลอดภัย ตลอดจนเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน” ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม (EQUAL)

นายสมชาย กล่าวต่อว่า สำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านผลงานวิจัยคนพิการที่ผ่านมาของประเทศไทยยังคงมีจำนวนน้อย และขาดบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงกำหนดให้มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนและพัฒนาให้เกิดการบริหารจัดการระบบวิจัยที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การปฏิบัติและได้ใช้ประโยชน์จริง พก.จึงได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม และระดมความคิดเห็นวิเคราะห์งานวิจัยด้านคนพิการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อเป็นกรอบทิศทางและนำมากำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยใช้ SWOT Analysis ซึ่งถูกนำมากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ การกำหนดกลยุทธ์และดำเนินการตามกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ

“กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ผลักดันให้ทุกภาคส่วนนำผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมุ่งเป้าตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรด้านคนพิการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หวังว่าการประชุมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมต่อไป” นายสมชาย กล่าวตอน