DPU ร่วมจัดหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง SME ไทย

0
265

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ร่วมจัด “หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง SME ไทย” กับสมาพันธ์ SME ไทย วันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อุตตม สาวนายน รมต.กระทรวงอุตสาหกรรม ปาฐกถาเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อน SME ของรัฐบาล และอนาคตของ SME ไทย

ทั้งนี้ DPU ได้ลงนามความร่วมมือ MOU ร่วมกับ สมาพันธ์ SME ไทย ในการจัดตั้ง “สถาบันเพื่อการนวัตกรรม SME” ภายใต้การกำกับดูแลของวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) โดยสถาบันฯ มีจุดมุ่งหมายในการเสริมทัพความแข็งแกร่งให้กับ SME และเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุน SME ในด้านต่างๆ เช่น ด้านเทคโนโลยี การตลาดสมัยใหม่ Digital marketing การบริหารเงินทุน การทำบัญชี การพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ เป็นต้น

ดร.อุตตม สาวนายน รมต.กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลส่งเสริมผู้ประกอบการ SME และกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้เติบโตเข้มแข็ง พร้อมผลักดันผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูง สร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการที่คู่แข่งไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ โดยรัฐบาลวางเป้าหมายให้ผู้ประกอบการเชื่อมโยงกับระเรียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้เกิดผลดีกับผู้ประกอบการมากที่สุด

รมต.กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวต่อว่า ปัญหาจากการส่งเสริม SME ของหน่วยงานภาครัฐ จะมีทั้งขาดการบูรณาการจากภาครัฐและเอกชน การบริการไม่ทั่วถึง การช่วยเหลือไม่ตรงจุด และการส่งเสริมไม่สอดคล้องกับศักยภาพในพื้นที่ โดยทุกรัฐบาลพยายามในการแก้ไขมาตลอด

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือระหว่าง DPU กับสมาพันธ์ SME ไทย เป็นการจัดตั้งสถาบันเพื่อพัฒนานวัตกรรม SME พร้อมจัดอบนมหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการ

ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อธิบายว่า สถาบันเพื่อการนวัตกรรม SME อยู่ภายใต้การดูแลของวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ คือ เป็นสถาบันหลักในการประสานงานเพื่อความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาพันธ์ SME ไทย และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รวมทั้งจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวในมิติต่างๆ สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯ รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางของไทย จึงเชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และช่วยต่อยอดการดำเนินธุรกิจ SME ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

ที่มา : www.posttoday.com, news.ch7.com