ศูนย์จีนศึกษา มธ. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ “ศาสนาของชาวจีน ครั้งที่ 2”

0
470

ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “ศาสนาและวัฒนธรรมความเชื่อของชาวจีนโพ้นทะเล” เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยวัตถุประสงค์การประชุมนี้เพื่อเสริมสร้างและผลักดันการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศาสนาของชาวจีน และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ รวมทั้งมุ่งเน้นศึกษามิติความสัมพันธ์ การดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงคติความเชื่อของชาวจีนและกลุ่มชาวจีนโพ้นทะเล ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติต่างๆ ระหว่างนักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป อันเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ
ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่วงเช้าเป็นพิธีเปิดการประชุมโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้นกล่าวเปิดงาน

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง “ศาสนาของชาวจีน” เกิดขึ้นจากความร่วมมือของศูนย์วิจัยศาสนาชาวจีนฮกเกี้ยน-ไต้หวันและศาสนาชาวจีนโพ้นทะเลแห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน สถาบันจีนศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยตนกู อับดุล ราห์มาน ประเทศมาเลเซีย และศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา แห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการประชุมครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2559 ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว นครเซี่ยะเหมิน และในปีนี้สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่ 2 มีการประกาศรับบทความวิชาการ และเมื่อถึงวันปิดรับบทความ มีนักวิชาการจากประเทศต่างๆ 5 ประเทศ แสดงความจำนงนำเสนอบทความจำนวน 27 เรื่อง แบ่งเป็นภาษาจีน 21 เรื่องและภาษาไทย 6 เรื่อง โดยครอบคลุมเนื้อหาในประเด็นต่างๆ อาทิ ความเชื่อศาสนาตามคติชาวบ้านของชาวจีนโพ้นทะเล ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลามในสังคมชาวจีนโพ้นทะเล พิธีกรรมเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อของชาวจีนโพ้นทะเล การสืบทอดเผยแพร่และสื่อสารแลกเปลี่ยนความเชื่อทางศาสนา องค์กรการกุศลและองค์กรทางศาสนาของชาวจีนโพ้นทะเล ศาสนาและวัฒนธรรมความเชื่อในโชเชียลมีเดีย เป็นต้น การประชุมครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสมาคมเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่า” จีจินเกาะ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระที่สมาคมก่อตั้งครบ 66 ปี

อาจารย์สุรชัย ศิริไกร นำเสนอในหัวข้อ “พุทธศาสนามหายานนิกายมังสวิรัติหรือนิกายเจ”
อาจารย์สุวรรณา สถาอานันท์ ผู้เชี่ยวชาญปรัชญาจีนสำนักขงจื่อนำเสนอเรื่อง “พ้นทุกข์หรือยอมทุกข์: ปรัชญาพุทธกับขงจื่อ”

ผู้นำเสนอบทความชาวไทยล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงในวงการวิชาการ เช่น อาจารย์สุรชัย ศิริไกร นำเสนอในหัวข้อ “พุทธศาสนามหายานนิกายมังสวิรัติหรือนิกายเจ” ซึ่งแต่ก่อนเคยพบได้ทั่วไปในประเทศไทยตามโรงเจต่างๆ คนไทยชอบคิดว่านิกายเจคือศาสนาเต๋า แต่แท้จริงแล้วนิกายเจมีต้นกำเนิดมาจากศาสนาพุทธแบบเซน และเมื่อ 40 กว่าปีที่แล้ว ท่านพุทธทาสภิกขุเป็นผู้นำเข้ามาเผยแผ่ในไทยด้วยการแปลหนังสือเกี่ยวกับนิกายเซน ด้านอาจารย์สุวรรณา สถาอานันท์ ผู้เชี่ยวชาญปรัชญาจีนสำนักขงจื่อได้นำเสนอบทความเรื่อง “พ้นทุกข์หรือยอมทุกข์: ปรัชญาพุทธกับขงจื่อ” ซึ่งหัวใจของปรัชญาขงจื่อนั้นคือเน้นความสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกันของบุคคล ในขณะที่พุทธเถรวาทมีปรัชญาสูงสุดคือการหลุดพ้นหรือละคลายความผูกพันยึดมั่นถือมั่น วิเคราะห์ความเข้าใจ “ความทุกข์” ของมนุษย์จากแง่มุมทั้งสองแบบ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการจากต่างประเทศ เช่น จีน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น มาเลเซีย มาร่วมกันเสนอบทความและแบ่งปันประสบการณ์เชิงวิชาการเรื่องศาสนาของชาวจีนโพ้นทะเลในท้องถิ่นของตน ซึ่งล้วนแต่น่าสนใจและมีคุณค่าแก่วงการศึกษาด้านศาสนาและความเชื่อของชาวจีนโพ้นทะเลในภูมิภาคเอเชีย

เรียบเรียงและรายงาน: อรอนงค์ อรุณเอก 林敏儿