SET ปรับลดระยะเวลา การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เป็น t+2

0
737

โดยทั่วไปแล้ว เมื่อนักลงทุนทำการซื้อหรือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เราเรียกว่าวัน t ซึ่งจะมีระยะในการตัดเงินเพื่อชำระค่าหุ้น และรับหุ้นเข้าพอร์ตในวันทำการที่ 3 หลังจากวันที่ซื้อขายหุ้น หรือเรียกว่ารอบระยะเวลาชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Settlement Cycle) ที่ t+3 แต่เมื่อเร็วๆนี้ SET ได้ประกาศปรับระยะเวลาการชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ ให้เร็วขึ้น จาก t+3 เหลือ t+2 โดยเริ่มใช้ 2 มีนาคม 2561

ดร.กุลบุตร โกเมนกุล รองคณบดี ฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ และ อาจารย์ประจำสาขาการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการใช้ t+2นี้ จะทำให้นักลงทุนเพิ่มความคล่องตัวในการซื้อขายหลักทรัพย์ และทำให้ตลาดทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการลดต้นทุนในการทำธุรกรรมจากการลดระยะเวลาการชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ที่ถูกปรับให้สั้นลง อีกทั้ง ยังสามารถลดหลักประกัน (ลดมาร์จิ้น) ที่ต้องวางเพื่อให้ครอบคลุมค่าความเสี่ยง ในส่วนของสถาบันการเงินก็จะลดความกังวลในเรื่องของความน่าเชื่อถือของผู้กู้ นอกจากนี้ ยังเป็นการลดความเสี่ยงในด้านการจัดการ ความเสี่ยงของคู่สัญญา ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ สำนักหักบัญชี (Clearing House) โบรกเกอร์ต่างๆ ไปจนถึง นักลงทุนรายย่อย

นายอนุรักษ์ เตชะมีนา วิศวกรการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ได้กล่าวถึง การปรับเปลี่ยนระยะเวลาการชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์เร็วขึ้น 1 วันนั้น ไม่เพียงแต่จะทำให้การบริหารพอร์ตการลงทุนมีประสิทธิภาพขึ้น แต่ยังช่วยให้การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนดีขึ้นด้วย เนื่องจากการปรับเปลี่ยนระยะเวลาดังกล่าวจะทำให้ตลาดหุ้นไทยมีความสอดคล้องกับตลาดการลงทุนระหว่างประเทศมากขึ้น จึงส่งผลให้ความเสี่ยงจากความไม่สมดุลกันของระยะเวลาระหว่างรายรับและรายจ่าย (Mismatch Risk) ลดลง รวมถึงบรรเทาความเสี่ยงทั้งด้านสภาพคล่องและด้านอัตราดอกเบี้ย (Liquidity and interest Rate Risks) ให้ลดลงด้วย ซึ่งจะทำให้ตลาดการเงินไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนในยุคปัจจุบัน

ในขณะที่ นายธนัท เจตจันทร์ประภา, CFA. ผู้จัดการกองทุน บริษัท CIMB-Principal Asset Management ในมุมมองของผู้จัดการกองทุน นั้นการลดระยะเวลาการชำระราคาและส่งมองหลักทรัพย์เป็น T+2 นั่นย่อมส่งผลดีต่อการบริหารกองทุน เนื่องจากเป็นการลดความเสี่ยง settlement risk อีกทั้งทำให้ผู้จัดการกองทุนบริหารกองทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น อาทิเช่น หากผู้ถือหน่วยทำรายการขายหน่วยลงทุนมาในวันที่ T ปกติแล้วผู้จัดการกองทุนอาจจะต้องขายหลักทรัพย์ซึ่งจะต้องรออีก 3 วันในการชำระราคาเพื่อแปลงเป็นเงินสดไปคืนผู้ถือหน่วย ในวันที่ T+3 หรือ T+4 แล้วแต่นโยบายกองทุน แต่การเปลี่ยนระยะเวลาการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เป็น T+2 จะทำให้ผู้จัดการกองทุนมีเวลาเผื่ออีก 1 วันหรือ 2 วันในการเตรียมเงินไปคืนแก่ผู้ถือหน่วย กรณีนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำเนื่องจากผู้จัดการกองทุนอาจจะขายหลักทรัพย์ได้ไม่หมดภายในวันเดียว

อย่างไรก็ดี การปรับใช้ t+2 นี้เป็นการยกระดับมาตรฐานงานชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ให้ทัดเทียมกับตลาดทุนนานาประเทศ และเสริมสร้างจุดแข่งขันให้กับตลาดทุนไทย และเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทำให้บริหารเงินลงทุนระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ