สสอท. ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต จัดงานเสวนา “Cashless Society: the Pros and Cons”

0
250

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานเสวนา หัวข้อ “Cashless Society: the Pros and Cons” ขึ้นที่ อาคาร 15 เพื่อพร้อมรับมือกับยุคของสังคมไร้เงินสด ที่กำลังเข้ามามีบทบาท อย่างต่อเนื่องในประเทศไทย โดยมีวิทยากรพิเศษ จากสถาบันการเงินต่างๆร่วมเสวนา คุณธรรมชาติ โรจนเบญจวงศ์ ผู้อำนวยการ ผู้บริหารกลุ่มพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน ฝ่ายพัฒนาดิจิทัล โซลูชั่นเพื่อลูกค้ารายย่อย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) คุณจิตติศักดิ์ สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่วนการขายกิจการสาขา ธนาคารออมสิน และ คุณสุทธิคุณ ศิริอนันต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้นอกระบบ ธนาคารออมสิน งานเสวนาดังกล่าวดำเนินรายการโดย ดร.กุลบุตร โกเมนกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ และ อาจารย์ประจำ สาขาการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต