โค้ชน้องๆ My Little Farm ปี 9

0
175

อาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต นำโดย ผศ.ดร.กฤษฏา ศรีแผ้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ดร.กุลบุตร โกเมนกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์ประจำวิชาสาขาการเงินและการลงทุน และ อาจารย์เนตรทิพย์ สุรศิริกุล หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เปลี่ยนบทบาทจากอาจารย์มาสอนและทำหน้าที่เป็นโค้ชการทำแผนธุรกิจ การทำการตลาด รวมถึงการทำการตลาดออนไลน์ให้กับน้องๆมัธยมปลายที่เข้ารอบการแข่งขัน ในรายการ reality show: My Little Farm  ปี 9 บริษัท ฟาร์มแชนเนล ประเทศไทย จำกัด ในเครือกันตนากรุ๊ป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเยาวชนไทย หัวใจเกษตร เติบโตสู่ธุรกิจ

โดยโค้ชทั้งสาม ได้ให้สูตรสำเร็จการตลาดง่ายๆ ว่าในการทำฟาร์ม สินค้าเกษตรต้องสวยงามดูแปลกตา มีความคิดสร้างสรรค์ ตอบโจทย์การใช้งาน และน่าจดจำ โดยยึดหลักบนความพอใจของลูกค้าและผู้บริโภคสินค้า นอกจากนี้ การนำไอเดียต่างๆมาเริ่มเขียนแผนธุรกิจ โดยวางแผนตั้งเป้าหมาย พันธกิจของธุรกิจเกษตร ฟาร์มในอนาคตให้เกษตรกรน้อย รวมถึงการฝึกคิดนวัตกรรมต่างๆเพื่อต่อยอดในการทำธุรกิจฟาร์มเกษตรกร โดยการสอนร่างแผนธุรกิจนี้ นอกจากจะให้เกษตรกรรุ่นเยาว์ ได้ฝึกฝนวางแผนทางธุรกิจเกษตรในอนาคตแล้ว ยังสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการเขียนแผนธุรกิจเพื่อไปหาแหล่งเงินลงทุนเสนอต่อนักลงทุน หรือแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อเลี่ยงการเป็นหนี้นอกระบบ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงและทำให้เกิดหนี้ครัวเรือนเกษตรกรไทยตามมา