วิทยาลัยนานาชาติ ม.รังสิต เจ้าภาพร่วมจัดการประชุมโครงการ SEASAC โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก Erasmus+ กลุ่มสหภาพยุโรป

0
228

วิทยาลัยนานาชาติ ม.รังสิต เจ้าภาพร่วมจัดการประชุมโครงการ SEASAC โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก Erasmus+ กลุ่มสหภาพยุโรป

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเปิดตัวโครงการ SEASAC ในวันที่ 4 ถึง 6 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม เอเซีย กรุงเทพ โดยโครงการ SEASAC ย่อมาจาก South-East Asian Sales Competition โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรและมหาวิทยาลัยต่างๆ และเพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพทางด้านการตลาดธุรกิจแบบ B2B (Business-to-Business) โดยในงานมีผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมกว่า 40 คน อาทิ เช่น Edinburgh Napier University สหราชอาณาจักร, Turku University of Applied Sciences ประเทศฟินแลนด์, Binus University ประเทศอินโดนิเซีย, มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย และองค์กรทางการศึกษาอย่างSEAMO ( The Southeast Asia Ministers of Education Organization)

นาย Harri Lappalainen ประธานโครงการ SEASAC ได้กล่าวเปิดงาน โดยระบุว่า โครงการนี้ได้มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการตลาด และ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในภาคปฎิบัติได้ด้วย นอกจากนี้ ยังต้องการช่วยขับเคลื่อน การศึกษาที่เกี่ยวกับการตลาดโดยเฉพาะทักษะด้านการขาย สำหรับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการSEASAC เป็นโครงการที่มีระยะเวลาการดำเนินงานประมาณ 3 ปี โดยจะเริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการในปี 2562 ซึ่งจะเริ่มจากการเก็บข้อมูลบริษัทต่างๆในภูมิภาค รวมถึงหาช่องทางความร่วมมือต่างๆ หลังจากนั้นมีการเทรนแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะการขายและการตลาดแบบB2Bให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ หลังจากนั้นจะมีการจัดทำหลักสูตรและบูรณาการร่วมกัน และมีการสร้างเวที สำหรับการแข่งขันทักษะการขายแบบB2B ให้แก่นักศึกษาในระดับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือ เหล่าเมนเทอร์หรือโค้ชที่จะมาเทรน ให้กับอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จะมาจากพันธมิตรจากมหาวิทยาลัยในยุโรป จากนั้นในปี 2563 จะมีการทำโครงการแข่งขันร่วมกันระหว่าง ตัวแทนจากการแข่งขันในภูมิภาคต่างๆ Europian Sales Competitiion and Asian Sales Competition ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการทำโครงการจะถูกนำมาพัฒนาต่อเป็นหลักสูตรต่อไป

ผศ.ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้กล่าวว่า “ในฐานะผู้จัดงาน SEASAC ประเทศไทย รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่มีองค์กรระดับนานาชาติกว่า 11 องค์กรทั่วโลกเข้าร่วมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งถ่ายความรู้ การเรียนการสอนกลยุทธ์การขายในรูปแบบ B2B จากมหาวิทยาลัยพาร์ทเนอร์ต่างประเทศ มาสู่มหาวิทยาลัย นักเรียนนักศึกษา และบุคคลากรในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก โดย Erasmus+ Programme ของกลุ่มประเทศ EU กว่า 1 ล้านยูโรต่อเนื่อง 3 ปี และเชื่อว่าโครงการนี้จะสร้างความต่อเนื่องความเติบโตอย่างยั่งยืน ให้กับการฝึกหัดคนที่มีความรู้ความสามารถในด้านกลยุทธ์การขาย การตลาด ในระดับ B2B ที่เมืองไทยและภูมิภาคเรายังขาดทรัพยากรบุคคลอยู่อย่างมากมาย และเป็นการเพิ่มศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต โดยเฉพาะในสาขา International Business ที่จะได้รับการฝึกหัดเป็นพิเศษโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ”

ดร.กุลบุตร โกเมนกุล รองคณบดี ฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ และอาจารย์ประจำสาขาการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้กล่าวเสริมว่า “โครงการ SEASAC จะเป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่กับนักศึกษา แต่ยังเป็นการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ของอาจารย์อีกด้วย โดยเฉพาะในโลกธุรกิจปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางการตลาดที่สูงมากขึ้น การยกระดับทักษะทางการขายโดยเฉพาะการทำการตลาดธุรกิจ แบบBusiness-to-Business กับบริษัทในต่างประเทศ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้น การศึกษาสมัยใหม่ต้องมีการเปิดโลกการเรียนรู้ให้กว้าง และต้องเข้าสู่ความเป็นสากลให้มากขึ้น ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิตในขณะนี้มีมหาวิทยาลัยพันธมิตรในต่างประเทศอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ตรงจากโครงการความร่วมมือต่างๆ ซึ่งโครงการ SEASAC ก็เป็นหนึ่งในโครงการเหล่านั้น”