พิธีเปิดศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน

0
270

พิธีเปิดศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน
ไทยจีนร่วมสร้างคลังสมองระดับชาติ ส่งเสริมการวิจัยหนึ่งแทบหนึ่งเส้นทาง

วันที่ 18 ธันวาคม พศ. 2561 ศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย – จีน หรือ The Belt and Road Cooperation Research Center ( CTC ) ซึ่งร่วมจัดตั้งโดย สถาบันวิจัยการพัฒนาและยุทธศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยประชาชนแห่งประเทศจีน และศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดพิธีเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการและ มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือกับ ศูนย์วิจัยเส้นทางสายไหมไทย-จีน ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร

ภารกิจของศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย – จีน (CTC) เป็นการส่งเสริมการวิจัยและความร่วมมือคลังสมองระหว่างไทยจีน โดยจะทำงานใน 4 ด้าน 1. ร่วมส่งเสริมโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์หนึ่งแทบหนึ่งเส้นทาง 2.แลกเปลี่ยนทางด้านนักวิจัยระหว่างไทย – จีน 3.ร่วมจัดตั้งกองทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการวิจัยไทย – จีน 4.การแลกเปลี่ยนผลการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคม

พล.อ.สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ สถาบันวิจัยการพัฒนาและยุทธศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยประชาชนแห่งประเทศจีน(Renmin University of China)ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือจัดตั้งศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย – จีน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ นครปักกิ่ง โดยศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย – จีน เป็นคลังสมองที่ระดมสมองและหาแนวทางแก้ปัญหาเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายให้กับรัฐบาลของทั้งสองประเทศ สองฝ่ายจะช่วยส่งเสริมงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ จากนโยบายมาเป็นแนวปฏิบัติระหว่างไทย – จีน

ดร. ธารากร วุฒิสถิรกูล รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย – จีน ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ประเทศจีนได้นำแนวคิดหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (The Belt and Road Initiative; BRI) มาใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้า การเมือง การศึกษาและ วัฒนธรรม ของจีนในยุคใหม่ จนถึงปัจจุบันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จได้ระดับที่น่าพอใจ เพิ่มขีดความร่วมมือระหว่างจีนกับนานาชาติ โดยเชื่อว่าในการออกแบบยุทธศาสตร์นี้ ต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาควิชาการกับภาคสื่อมวลชนในการทำงานร่วมกันและทั้งสองประเทศยังต้องเผชิญกับโอกาสและความท้าทายในยุคใหม่

หลังจากพิธีเปิดศูนย์วิจัยเส้นทางสายไหมไทย – จีน ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ พล.อ. สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ คุณพัฒนา สิทธิสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย – จีน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ในด้านการร่วมมือกันกับศูนย์วิจัยเส้นทางสายไหมไทย – จีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษายุทธศาสตร์และนโยบาย เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ไทย – จีน และเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน ออกแบบเชิงนโยบายแก่รัฐบาล

ในวันเดียวกันนั้นยังได้มีพิธีเปิดหนังสือเรื่อง “พุทธศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน” ฉบับแปลภาษาไทย ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยประชาชนแห่งประเทศจีน (China Renmin university Press) ซึ่งเป็นผลงานของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หนังสือ “พุทธศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน” ที่เขียนโดยศาสตราจารย์ฟาง ลี่เทียน มุ่งเน้นเรื่องศึกษาพุทธศาสนาในจีนและการเชื่อมโยง เรื่องวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน จากมุมมองทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งแนะนำเชิงลึกและเป็นการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อจิตสำนึกทางการเมือง ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดปรัชญา วรรณคดี ศิลปะ และประเพณีพื้นบ้านของจีน แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาในประเทศจีนที่มีต่อวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างรอบด้านและกฎเกณฑ์การพัฒนาของวัฒนธรรมจีนโบราณ

หนังสือ “พุทธศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน” ฉบับภาษาไทย เป็นประตูที่สังคมไทย เข้าใจพุทธศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน หนังสือฉบับภาษาไทยจะทำให้ผู้อ่านไทยที่สนใจพุทธศาสนาที่จะศึกษาเรื่องวัฒนาธรรมของจีน สามารถเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธศาสนาของจีนผ่านหนังสือเล่มนี้ได้ และเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้ยังเป็นการสร้างคุณูปการเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนและไทย

ทั้งนี้ในงานได้รับเกียรติจาก

คุณหลันซู่หง ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมของสถานทูตจีนประจำประเทศไทย
รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช นายกสภามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย – จีน
คุณเฉียน เซียงหลิน อดีตประธานสมาคมนักธุรกิจไทย – เจียงเจ๋อฮู้
คุณธนโชติ แสงรุ่งเรืองพงศ์ ประธานสมาคมการค้าไทย – กว่างซี
และ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
เข้าร่วมพิธีเปิดของศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย – จีนด้วยและพิธีเปิดหนังสือ “พุทธศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน”