หมากล้อมกับกลยุทธ์ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

0
126

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ร่วมกับ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการบรรยายเรื่อง“หมากล้อมกับกลยุทธ์การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ” ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ บรรยายโดย คุณศิลป์ธรณ์ สันติธรณ์ VP Marketing ของบริษัท King Power multiple by 8 , นักหมากล้อมระดับ 1 ดั้งผู้มีประสบการณ์ในการทำการตลาดให้กับอิชิตันสาขาอินโดนีเซียจนกลับมามีกำไร โดยมีนักศึกษาเข้าฟังกว่า 150 คน

ผศ.ดร. ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี กล่าวว่า “หมากล้อม เป็นกีฬาหมากกระดานที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 3,000 ปี และหลักปรัชญาของหมากล้อม คือการสอนให้รู้จักการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยที่สิ่งที่ลงทุนนี้ยังมีความเชื่อมโยงไปถึงสิ่งต่างๆในภาพรวม การวางหมากของหมากล้อมจึงไม่ใช่การวางเพื่อกิน เพื่อเอาชนะ หรือเพื่อทำลาย แต่เป็นการบูรณาการสิ่งต่างๆรอบตัว เพื่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวม”

นายเอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล(ฝ่ายไทย)ได้กล่าวว่า “หมากล้อม เป็นแนวคิดสำคัญที่อยู่ในสังคมทุกระดับของจีน ไม่ว่าจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม โดยหลักของหมากล้อมคือ การสร้างตนเองให้แข็งแรงโดยเชื่อมโยงทรัพยากรของตนเองในแต่ละสถานการณ์ แต่ละช่วงเวลาเข้าด้วยกัน โดยไม่จำเป็นต้องไปทำลายฝ่ายตรงข้ามให้เสียหาย ตามหลักปรัชญาที่ว่า ชนะได้โดยไม่คิดเอาชนะ ซึ่งเป็นวิธีคิดที่ได้รับอิทธิพลจากภูมิปัญญาขั้นสูงของจีนที่เน้นความสมดุลและการมองภาพรวม”

โดยคุณศิลป์ธรณ์ สันติธรณ์ ได้บรรยายถึงแนวคิดหมากล้อม ประกอบกับยกประสบการณ์ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆในการทำงาน “เราอาจไม่ได้ใช้หมากล้อมในการนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานโดยตรง แต่การเล่นหมากล้อมจะสอนให้เราค่อยๆเรียนรู้ความผิดพลาดจนสร้างนิสัยและมโนสำนึกบางอย่างขึ้นมา ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิธีคิดบางอย่าง อย่างเช่น ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรนำหลักคิดของหมากล้อมมาใช้กับการวางกลยุทธ นักการตลาดนำมาใช้ในการทำการการตลาด นักการทหารนำมาใช้ในการวางแผนการรบ เป็นต้น”

นอกจากนี้ ภายในงาน ทางคณะผู้จัดงาน ยังได้เชิญชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย โดยนายรัชยุตต ภูวัชร์เตชาธร ประธานชมรม สอนการเล่นหมากล้อมพื้นฐานให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ