ทำไมประเทศจีนประสบความสำเร็จทางด้านการขจัดความยากจน

0
42

ทำไมประเทศจีนประสบความสำเร็จทางด้านการขจัดความยากจน

ประเทศจีนประสบความสำเร็จทางด้านการขจัดความยากจนอย่างเป็นรูปธรรม คนยากจนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนด้วยรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ในการขจัดความยากจนของประเทศจีนจึงเป็นแนวทางและประสบการณ์การพัฒนาของหลายๆ ประเทศ

การขจัดความยากจนเป็นอำนาจหน้าที่และภารกิจของรัฐ โดยมีแรงจูงใจมาจากสังคมประวัติศาสตร์ และมีการกำหนดในรัฐธรรมนูญจีน ประเทศจีนจึงให้ความสำคัญกับการขจัดความยากจน

ประเทศจีนใช้ยุทธศาสตร์การขจัดความยากจนอย่างตรงจุดในการขจัดความยากจน เน้นการแก้ปัญหาตามสถานการณ์จริง ประเทศจีนใช้นโยบายการพัฒนาระบบเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาระบบสังคม โดยเน้นการให้ทุนและบริการสาธารณะกับคนยากจน เพื่อให้คนยากจนหลุดพ้นจากความยากจนและมีกำลังใจอยู่ด้วยตัวเองได้

ประเทศจีนโดยให้พรรคอมมิวนิสต์จีน หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน จะมีส่วนร่วมในงานการแก้ไขปัญหาความยากจน พรรคอมมิวนิสต์จีนรณรงค์ให้เลขาธิการพรรคและสมาชิกพรรคผลักดันและรับผิดชอบงานขจัดความยากจน หน่วยงานรัฐกำหนดนโยบายและแผนการขจัดความยากจนและจัดสรรงบประมาณของรัฐเพื่อสนับสนุนนโยบายเหล่านี้ ภาคเอกชนโดยมี วิสาหกิจ มูลนิธิ และ องค์กรภาคเอกชนเข้ามาร่วม  ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีสร้างรายได้ให้กับกลุ่มคนยากจน

หนังสือ “สี จิ้น ผิง ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ เล่ม 3”ได้แนะนำนโยบาย แผนและยุทธศาตร์การขจัดความยากจนของจีน  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดี สี จิ้น ผิงมีความประสงค์หรือคาดหวังอยากให้ประชาชนชาวจีนกับประชาชนทั่วโลกมีโชคชะตาที่ผูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน แล้วต่างจับมือไปด้วยกันแบบมีสันติภาพ ช่วยเหลือกัน นี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากของทิศทางของโลกเรา ที่ถ่ายทอดผ่านแนวความคิดในการบริหารงานที่ทำให้ประชากร 1,400 ล้านคนสามารถมีกินมีใช้ อยู่อย่างมีความสุขแล้วก็สุขกายสบายใจ