จีนออกสมุดปกขาวว่าด้วย “ระบบพรรคการเมืองแบบใหม่ของจีน”

0
16

จีนออกสมุดปกขาวว่าด้วย “ระบบพรรคการเมืองแบบใหม่ของจีน”

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 2021 สำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีนได้ออกสมุดปกขาวว่าด้วย “ระบบพรรคการเมืองแบบใหม่ของจีน” อย่างเป็นทางการ

ผู้สันทัดกรณีเห็นว่า เอกสารสำคัญที่มีความยาวราว 14,000 ตัวอักษรนี้ มีขึ้นในวาระครบรอบ 100 ปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ ด้านหนึ่งก็เพื่อให้ข้อสรุปเกี่ยวกับระบบพรรคการเมืองในปัจจุบันของจีน อีกด้านหนึ่งก็เพื่อแสดงความมั่นใจที่จะสืบสานและขยายบทบาทความเหนือกว่าของระบบพรรคการเมืองของจีนต่อไปในอนาคต

สมุดปกขาวได้ตอบคำถามที่ทั้งชาวจีนและต่างประเทศสนใจกัน เช่น ภาพรวมของระบบพรรคการเมืองจีนเป็นอย่างไร  ระบบพรรคการเมืองแบบใหม่ของจีนมีอัตลักษณ์และความเหนือกว่าที่โดดเด่นอะไรบ้าง ทำไมจึงพูดว่าระบบพรรคการเมืองแบบใหม่ของจีนเป็นนวัตกรรมการเมืองที่ยิ่งใหญ่ เป็นต้น

ตามรายงานสมุดปกขาว ระบบการเมืองแบบใหม่ของจีนประกอบด้วยพรรคคอมมิวนิสต์จีน พรรคการเมืองขนาดเล็ก 8 พรรค และบุคคลที่ไม่สังกัดพรรคจำนวนหนึ่ง

พรรคการเมืองในปัจจุบันของจีนเหล่านี้ ล้วนเกิดขึ้นและพัฒนาท่ามกลางกระบวนการแสวงหาหนทางการกอบกู้ประเทศชาติและประชาชนตั้งแต่ยุคใกล้ ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันคือบรรลุความเป็นเอกราชแห่งชาติ การปลดปล่อยประชาชน ความมั่งคั่งเข้มแข็งแห่งชาติและความผาสุกของประชาชน

พรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นที่รับรู้กันของชาวโลก เป็นพรรคการเมืองใหญ่อันดับหนึ่งของโลก มีสมาชิกพรรคกว่า 91 ล้านคนในปัจจุบัน ในกระบวนการปฏิวัติ การสร้างสรรค์และการปฏิรูปของจีนในรอบศตวรรษที่ผ่านมาพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้รับเลือกจากประชาชนให้เป็นพรรคบริหารอำนาจในฐานะกองหน้าของชนชั้นกรรมกรจีนและกองหน้าของประชาชนและประชาชาติจีน กลายเป็นแกนนำของภารกิจสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีน ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนและเป็นที่ยอมรับของประชาชนจีนส่วนใหญ่ที่สุดแล้วว่า มีเพียงแต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเท่านั้นจึงจะกอบกู้ประเทศจีนได้

8 พรรคการเมืองขนาดเล็กของจีนมีพื้นฐานทางสังคมที่ประกอบด้วยชนชั้นนายทุนบางกลุ่ม ปัญญาชนและบุคคลผู้รักชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชนชั้นนายทุนกลุ่มนี้

ตัวอย่างเช่นพรรคหมินเจี้ยนซึ่งเป็น 1 ใน 8 พรรคการเมืองขนาดเล็กของจีนที่ก่อตั้งขึ้นโดยผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่รักชาติ ตลอดจนปัญญาชนที่มีการติดต่อกับนักธุรกิจกลุ่มนี้ สืบเนื่องจากสมัยสงครามต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่น กลุ่มคนที่ก่อตั้งพรรคนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองด้วยแนวคิดและปฏิบัติการ กู้ชาติด้วยอุตสาหกรรม พวกเขามีส่วนร่วมในขบวนการประชาธิปไตยเพื่อต่อต้านญี่ปุ่นอย่างแข็งขัน เรียกร้องให้ดำเนินการแบบประชาธิปไตยทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ พวกเขาได้ก่อตั้งพรรค หมินเจี้ยน ขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ.1945 ที่นครฉงชิ่ง ปัจจุบัน สมาชิกพรรคนี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยบุคคลในแวดวงเศรษฐกิจ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง มีสมาชกพรรครวมกว่า 210,000 คน

สำหรับ บุคคลที่ไม่สังกัดพรรคนั้น เดิมหมายถึงบุคคลเรียกร้องประชาธิปไตยที่มีชื่อเสียงและอิทธิลในสังคมค่อนข้างมากจำนวนหนึ่ง พวกเขาแม้ไม่ได้เข้าร่วมพรรคการเมืองใด แต่ก็ได้สร้างคุณูปการอย่างแข็งขันแก่ประชาชนและประเทศชาติ ปัจจุบัน จีนเรียกบุคคลที่ไม่ได้เข้าร่วมพรรคการเมือง แต่มีเจตนารมณ์และขีดความสามารถในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ได้สร้างคุณงามความดีและมีอิทธิพลต่อสังคมกลุ่มนี้ว่า บุคคลไม่สังกัดพรรคซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญญาชน  

เป็นเวลานานมาแล้วที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนและพรรคการเมืองอื่นๆ ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุข ฟันฝ่าต่อสู้ พัฒนาก้าวหน้าและข้ามผ่านบททดสอบมาด้วยกัน ได้สร้างความสัมพันธ์พรรคการเมืองแบบใหม่ที่มีความสามัคคีและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด โดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีฐานะเป็นพรรคแกนกลางและพรรครัฐบาล พรรคการเมืองอื่นๆ และบุคคลไม่สังกัดพรรคยอมรับและสนับสนุนการนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยความสมัครใจ ส่วนพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะสนับสนุนพรรคการเมืองอื่นๆ และบุคคลไม่สังกัดพรรคดำเนินกิจการอย่างอิสระและเป็นตัวของตัวเอง พรรคการเมืองขนาดเล็กมีสถานะเป็นพรรคการเมืองที่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมือง หาใช่พรรคนอกรัฐบาลหรือพรรคฝ่ายค้านในบริบททางการเมืองของฝ่ายตะวันตกไม่ แต่มีบทบาทเป็น ผู้ช่วย ที่ปรึกษา และเพื่อนร่วมงาน ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ความร่วมมือระหว่างพรรคต่างๆ และการปรึกษาหารือทางการเมืองนั้น ถือเป็นระบบการเมืองพื้นฐานของจีน ระบบพรรคการเมืองแบบใหม่ของจีนมีเอกลักษณ์ในการกำหนดนโยบายและเอกลักษณ์ในการบริหารจัดการ พรรคคอมมิวนิสต์จีนและ 8 พรรคการเมืองขนาดเล็ก 8ตลอดจนบุคคลที่ไม่สังกัดพรรคได้รวบรวมผู้แทนจากแขนงงานและวิชาชีพต่างๆ ที่มีแนวคิดเคารพความปรารถนาของประชาชนส่วนข้างมากเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงความต้องการอันสมเหตุสมผลของผู้คนส่วนน้อย ทั้งยังสามารถเป็นตัวแทนเพื่อสิทธิผลประโยชน์ของชนชั้นและกลุ่มคณะต่างๆ

ระบบพรรคการเมืองแบบใหม่ของจีนมีความเหนือกว่าที่โดดเด่นอย่างน้อย 2 ประการ หนึ่งคือสามารถรวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะจากฝ่ายต่างๆ ประกันให้การวางนโยบายของประเทศดำเนินไปตามหลักวิทยาศาสตร์และเป็นประชาธิปไตย ทั้งยังสามารถประกันความต่อเนื่องและเสถียรภาพของนโยบายบ้านเมือง ตลอดจนป้องกันความแตกแยกทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสองคือทำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถร่วมมือกับพรรคการเมืองขนาดเล็กและบุคคลที่ไม่สังกัดพรรคได้อย่างใกล้ชิดและฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมในการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองแห่งประชาชาติจีน หลกเลี่ยงข้อเสียของระบบพรรคการเมืองแบบพรรคเดียวที่ขาดการตรวจสอบและข้อเสียของระบบพรรคการเมืองแบบหลายพรรคที่มักเกิดการแข่งขันด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ

สมุดปกขาวยังระบุว่า ประสบการณ์ที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นว่า ระบบพรรคการเมืองแบบใหม่ของจีนเป็นความต้องการของระบบสังคมนิยม สอดคล้องกับสภาพประเทศของจีน หลังผ่านการพัฒนามากว่า 70  ปี  ระบบนี้นับวันสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นและกลายเป็นรูปแบบใหม่ของอารยธรรมทางการเมืองของมนุษยชาติ จีนจะไม่เลียนแบบระบบพรรคการเมืองของประเทศอื่นอย่างหลับหูหลับตา และจะไม่ยัดเยียดระบบพรรคการเมืองของตนแก่ประเทศอื่น แต่จะเคารพทุกประเทศในการเลือกระบบพรรคการเมืองที่สอดคล้องกับสภาพของประเทศตนเอง

เขียนเรียบเรียงโดย Lu Yongjiang

เจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน