ประกวดผลงานเขียน (ภาษาไทย) หัวข้อ “หลงรักอาหารจีน หลงใหลเมืองในประเทศจีน”

0
68

ประกวดต้นฉบับภาษาไทย : “หลงรักอาหารจีน หลงใหลเมืองในประเทศจีน”

คุณเคยได้ทานอาหารอะไรแล้วรู้สึกหลงรักเมืองเมืองนั้นไหม? การท่องเที่ยวสามารถทำให้เราผ่อนคลายจิตใจและสัมผัสกับความสุข ลืมความกดดันและความเหนื่อยล้าจากการงาน รู้จักกับวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่าง โปรดใช้วิจิตรภาษาและถ้อยคำสุนทรีนำพาเรื่องราวผ่านอาหารจากเมืองในประเทศจีนที่คุณได้ “พบเจอ” มาแบ่งปันกับเรา มาเถอะ เชิญบรรยายเรื่องราวของคุณ และต้อนรับการเดินทางครั้งใหม่

ผลงานที่ถูกคัดเลือกจะถูกรวบรวมไว้ในหนังสือ ประเทศจีน การรอคอยที่สวยงามที่สุด ในนามของหน่วยงานผู้จัด

หน่วยงานผู้จัด : สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ, ศูนย์การสื่อสารเอเชียแปซิฟิก สำนักสารนิเทศต่างประเทศแห่งประเทศจีน ประจำสำนักงานกรุงเทพมหานคร, ศูนย์วิจัย “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ไทยจีน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการส่งผลงาน:  วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ถึง 20 กรกฎาคม 2565
ระยะเวลาการตัดสินผล:       วันที่ 1-30 สิงหาคม 2565         
การประกาศผล:          ต้นเดือนกันยายน 2565
รางวัลและเกียรติบัตร:           ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการรับเชิญเข้าร่วมในพิธีมอบรางวัล พร้อมทั้งได้รับค่าตอบแทน เกียรติบัตรและของรางวัลที่ระลึก

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการส่ง ผลงานเข้าประกวด:
            1. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น ไม่จำกัดอายุและช่วงวัย
2. สร้างสรรค์งานเขียนต้นฉบับภาษาไทย ในรูปแบบการเขียนใดก็ได้ (ยกเว้นการแต่งบทเพลง) หัวข้อต้นฉบับมีความชัดเจน สำนวนภาษาที่สละสลวย ความยาวโดยประมาณ 1-2 หน้ากระดาษขนาด A4 โดยกำหนดรูปแบบตัวหนังสือ “TH SarbanPSK” ขนาด 16
3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเขียนผลงานด้วยตนเอง ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่อื่นมาก่อน (เป็นผลงานเดี่ยว โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดหนึ่งคนสามารถส่งได้หนึ่งผลงาน)
4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องลงชื่อรับรองว่าผลงานที่เขียน เป็นผลงานของผู้เข้าประกวดจริงจึงจะถือเป็นผลงานที่สมบูรณ์ หากตรวจสอบแล้วพบว่า ผลงานนั้นเป็นการลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถือว่าผลงานนั้นเป็นโมฆะและผู้เข้าส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบทุกกรณีด้วยตนเอง

วิธีการสมัคร: โปรดสแกนคิวอาร์โค๊ด (QR CODE) เพื่อลงทะเบียนและให้ข้อมูล

วิธีการส่งผลงาน: รูปแบบ PDF และ MS-Word มาที่อีเมล [email protected]

เงื่อนไขการพิจารณาผลงาน:
            1. การพิจารณาเบื้องต้น: ผลงานซึ่งจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ถึงจะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบในรอบแรก
2. การพิจารณารอบสุดท้าย: ผลงานที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จะได้รับการได้พิจารณาตัดสินในรอบสุดท้าย โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้ง และถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ:
            1. ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดจะถือว่าเป็นของสำนักงานการท่องเที่ยวจีนฯ โดยสามารถนำไปทำซ้ำ เผยแพร่งาน จัดพิมพ์ จัดแสดง หรือนำไปใช้ในกิจกรรมอื่นใดได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
          2. สำนักงานการท่องเที่ยวจีนขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ในการพิจารณาเงื่อนไขอื่นใดของกิจกรรม หรือมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ช่องทางการติดต่อผู้จัดงาน:
E-mail: [email protected]
Facebook Inbox: การท่องเที่ยวจีน – CNTO Bangkok