แม้มีงานยุ่ง แต่อย่าลืมรักครอบครัว – ข้อความเตือนใจจากนายสี จิ้นผิง

0
1

แม้มีงานยุ่ง แต่อย่าลืมรักครอบครัว – ข้อความเตือนใจจากนายสี จิ้นผิง

เทศกาลจงชิว(วันไหว้พระจันทร์) เป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของชาวจีน เทศกาลจงชิวเริ่มต้นจากการไหว้บูชา การชมและสรรเสริญพระจันทร์ของชาวจีนโบราณ พระจันทร์เต็มดวงแฝงความหมายว่าสมาชิกครอบครัวอยู่พร้อมกัน ดังนั้นมีอีกชื่อหนึ่งว่าเทศกาลแห่งการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน ในวันนี้ ชาวจีนมักจะให้สมาชิกครอบครัวร่วมชมความงามพระจันทร์ รับประทานขนมไหว้พระจันทร์ ฝากความคิดถึงต่อญาติพี่น้องที่บ้านเกิด และขอให้การเก็บเกี่ยวอุดมสมบูรณ์ เทศกาลจงชิวเป็นการฝากความปรารถนาดีชาวจีนที่มีต่อครอบครัวและชีวิตดีงาม ทั้งได้ฝากความรักเข้มข้นที่มีต่อบ้านเกิดและแผ่นดิน

บทกวีจีนโบราณ “但愿人长久,千里共婵娟”(ตั้นย่วนเหรินฉางจิ่ว เชียนหลี่ก้งชางเจวียน)” มีความหมายว่า แม้ตัวจะห่างไกลกันแต่ใจที่เปี่ยมด้วยความรักผูกพันที่มีต่อกันของคนในครอบครัวจะยืนยงยาวนาน

บทกวีนี้แสดงให้เห็นถึงจิตใจชาวจีนที่มีความรักความคิดถึงคนในครอบครัวอย่างจริงจังและลึกซึ้ง นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนก็ได้ถ่ายทอดความคิดจิตวิญญาณของชนชาติจีนในด้านนี้ไว้อย่างจริงใจและอบอุ่นว่า “สังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็ว ผู้คนยุ่งกับการทำงานและพัฒนาธุรกิจ แต่ขอให้อย่าลืมความรักความจริงใจระหว่างผู้คน อย่าตัดขาดความจริงใจที่มีให้กัน เนื่องเพราะระยะทางที่ห่างไกล อย่ายุ่งกับงานประจำวัน จนมองข้ามความจริงใจต่อกันไปสิ้น”

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)」