บทวิเคราะห์ จีนออกเอกสารว่าด้วยความคิดริเริ่มเพื่อความมั่นคงของโลก

0
1

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2023 กระทรวงการต่างประเทศจีนเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับความคิดริเริ่มเพื่อความมั่นคงของโลก โดยระบุว่า ความมั่นคงเกี่ยวพันถึงความผาสุกของประชาชนทุกประเทศ เกี่ยวพันถึงภาระกิจสันติภาพและการพัฒนาของโลก และเกี่ยวพันถึงชะตากรรมและอนาคตของมนุษยชาติ

ความคิดริเริ่มความปลอดภัยของโลกที่นายสี จิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเป็นผู้ริเริ่มนั้น เรียกร้องให้ใช้เจตนารมณ์หลักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง ใช้แนวคิดได้ชัยชนะด้วยกันเพื่อจัดการกับความท้าทายด้านความมั่นคงที่สลับซับซ้อนและเกี่ยวพันกัน ตระหนักถึงสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกด้วยการรวมแรงร่วมใจกันเพิ่มเสถียรภาพและความมั่นใจให้มากขึ้นในยุคใหม่

เอกสารดังกล่าวเน้น “การยึดมั่น 6 ประการ” ได้แก่ ยึดมั่นแนวคิดความมั่นคงร่วมกัน ครอบคลุม ร่วมมือและยั่งยืน ยึดมั่นในการเคารพอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของทุกประเทศ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อกังวลด้านความมั่นคงที่ถูกต้องตามกฎหมายของทุกประเทศ ยึดมั่นในการแก้ปัญหาความแตกต่างและข้อพิพาทระหว่างประเทศอย่างสันติผ่านการเจรจาและการปรึกษาหารือกัน และยึดมั่นในการรักษาความมั่นคงโดยรวมด้วยการประสานทั้งวิถีแบบดั้งเดิมและไม่ใช่แบบดั้งเดิม

เอกสารดังกล่าวนำเสนอแนวทางความร่วมมือที่สำคัญ 20 ข้อ ได้แก่

1. สนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในรายงาน “วาระร่วมกันของเรา” ของเลขาธิการสหประชาชาติเกี่ยวกับการกำหนด “วาระสันติภาพใหม่” และข้อเสนอแนะอื่นๆ

2. ส่งเสริมให้ชาติมหาอำนาจประสานงานและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อเป็นแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใหญ่ที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีเสถียรภาพโดยรวม และมีการพัฒนาที่สมดุล

3. ยึดมั่นในฉันทามติที่ว่า “สงครามนิวเคลียร์จะไม่มีชัยชนะ”และทำไม่ได้

4. ปฏิบัติตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ 76ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

5. ผลักดันให้แก้ไขปัญหาทางการเมืองที่เป็นประเด็นร้อนระหว่างประเทศและภูมิภาค

6. สนับสนุนให้ปรับปรุงกลไกและโครงสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลาง  ยึดมั่น “วิถีอาเซียน”ในการบรรลุฉันทามติผ่านการปรึกษาหารือและดูแลความสะดวกสบายของทุกฝ่ายส่งเสริมการเจรจาและความร่วมมือเพื่อความมั่นคงระหว่างประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้

7. ปฏิบัติตามความคิดริเริ่ม 5 ประการเพื่อบรรลุความมั่นคงและเสถียรภาพของตะวันออกกลาง สนับสนุนการเคารพซึ่งกันและกัน ยึดมั่นความเที่ยงธรรมและยุติธรรม เพื่อบรรลุการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ ร่วมกันสร้างสรรค์ความมั่นคงโดยรวม และเร่งการพัฒนาความร่วมมือ เพื่อร่วมกันผลักดันการสร้างแบบแผนใหม่เพื่อความมั่นคงของตะวันออกกลาง

8. สนับสนุนความพยายามของประเทศแอฟริกา สหพันธ์แอฟริกา และองค์การอนุภูมิภาคที่ใช้ในการแก้ไขการปะทะกันในภูมิภาค ต่อต้านการก่อการร้าย พิทักษ์ความมั่นคงทางทะเล เรียกร้องให้ประชาคมโลกสนับสนุนเงินทุนและเทคโนโลยีต่อปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายที่นำโดยแอฟริกา สนับสนุนให้ประเทศแอฟริกาเป็นตัวของตัวเองและเสริมทักษะในการปกป้องสันติภาพ

9. สนับสนุนประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียนปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในคำประกาศว่าด้วยละตินอเมริกาและแคริบเบียนเป็นเขตสันติภาพ สนับสนุนองค์การส่วนภูมิภาคและอนุภูมิภาคซึ่งรวมถึงประชาคมละตินอเมริกาให้แสดงบทบาทที่เป็นคุณต่อการจัดการปัญหาที่เป็นประเด็นร้อนอย่างเหมาะสม

10. ให้ความสำคัญต่อสถานการณ์พิเศษและความกังวลที่สมเหตุสมผลของประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ และสาธารณสุข สนับสนุนความพยายามของประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกที่ใช้ในการรับมือความท้าทายที่เกิดขึ้นทั่วโลก สนับสนุนให้ประเทศเกาะปฏิบัติตามยุธทศาสตร์ปี 2050 เพื่อแปซิฟิกสีคราม

11. ส่งเสริมการเจรจาเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับทะเล จัดการความขัดแย้งทางทะเลอย่างเหมาะสม ร่วมกันปราบปรามโจรสลัด การปล้นสดมภ์ด้วยกำลังอาวุธทางทะเล และอาชญกรรมข้ามชาติทางทะเล  ร่วมกันพิทักษ์สันติภาพและความสงบเรียบร้อยทางทะเล และความปลอดภัยในการเดินเรือ

12. ส่งเสริมบทบาทการประสานงานของสหประชาชาติในการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ สนับสนุนประชาคมโลกปฏิบัติตามมติต่อต้านการก่อการ้รายของสมัชชาสหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ตลอดจนยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้ายของสหประชาชาติ เพื่อร่วมกันปราบปรามองค์การและผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อก่อการร้ายของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

13. ดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศระดับลึกด้านความมั่นคงของข้อมูลข่าวสาร

14. ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

15. ส่งเสริมการบริหารจัดการความมั่นคงระหว่างประเทศเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ซึ่งรวมถึงปัญญาประดิษฐ์ ป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้านความมั่นคงที่อาจจะเกิดขึ้น

16. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านอวกาศชั้นนอก ปกป้องระเบียบระหว่างประเทศของอวกาศชั้นนอกโดยยึดถือกฎหมายระหว่างประเทศเป็นพื้นฐาน

17. สนับสนุนองค์การอนามัยโลกแสดงบทบาทนำในการจัดการบริหารด้านสาธารณสุขของโลก ประสานงานและจัดการทรัพยากรของโลกเพื่อร่วมกันรับมือโรคติดต่อร้ายแรงทั่วโลกซึ่งรวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19

18. คุ้มครองความมั่นคงทางอาหารและพลังงานาของโลก

19. ปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ

20. สนับสนุนประเทศต่าง ๆ ดำเนินความร่วมมือเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และรักษาความมั่นคงและความราบรื่นของห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิต เร่งปฏิบัติตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ โดยใช้การพัฒนาที่ยั่งยืนผลักดันให้เกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน

สื่อมวลชนของจีนระบุว่า เอกสารว่าด้วยความคิดริเริ่มความมั่นคงของโลกมีส่วนช่วยประชาคมโลกในเข้าใจความคิดริเริ่มความมั่นคงของโลก และดำเนินความร่วมมือเพื่อปฏิบัติตามความคิดริเริ่มความมั่นคงของโลกเพื่อให้ข้อริเริ่มเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของโลกได้รับการปฏิบัติตามอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลโดยเร็ว

เขียนโดย โจว ซวี่ ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)