4 แนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนจีน ที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ย้ำในพิธีปิดการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (NPC)

0
1

ในพิธีปิดการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เน้นย้ำถึงการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศจีน ใน 4 ประเด็นสำคัญ คือ

  1. เดินหน้าขับเคลื่อนประเทศจีนให้เป็นประเทศสังคมนิยมอันทันสมัย

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เน้นย้ำการดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนประเทศจีน โดยให้ความสำคัญในการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม และดำเนินตามยุทธศาสตร์รอบด้าน 4 ประการ (Four-Pronged Comprehensive Strategy) ได้แก่ การสร้างสังคมอยู่ดีกินดี การปฏิรูปแบบหยั่งลึก หลักกฎหมายที่ก้าวหน้า และธรรมาภิบาลของพรรคคอมิวนิสต์จีน

ด้วยแนวทางนี้ จีนตั้งเป้าเดินหน้าการพัฒนาคุณภาพสูง ให้ความสำคัญกับการศึกษา วิจัย การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม ทำให้เกิดการพัฒนาทั้งชนบท เมือง และภูมิภาค ให้ความสำคัญกับการสร้างสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ เพื่อสร้างประเทศจีนให้เป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยตามอัตลักษณ์จีน

  1. ให้ความสำคัญกับ “คน”

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวว่า ต้องให้ความสำคัญกับ “คน” เป็นลำดับแรก เพราะคนจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะช่วยผลักดันจีนเป็นประเทศสังคมนิยมทันสมัยในทุกด้าน โดยจะมุ่งสร้างและพัฒนาคนตามหลักการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและหลักกฏหมาย ดูแลประชาชนให้ได้รับสิทธิอย่างทั่วถึง สร้างเสริมให้ประชาชนมีแรงจูงใจ มีความคิดริเริ่ม และมีความคิดสร้างสรรค์ ให้ทุกคนมีความเจริญรุ่งเรืองถ้วนหน้า

  1. ยึดแนวทาง “หนึ่งประเทศ สองระบบ”

เพื่อสร้างประเทศจีนให้มั่นคง แข็งแกร่ง ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวถึงการดำเนินตามแนวทาง “หนึ่งประเทศ สองระบบ”  โดยจะสนับสนุนการบริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า สนับสนุนฮ่องกงให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจและทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงการปฏิบัติตามหลักการจีนเดียวตามฉันทามติปี 1992 โดยจะพัฒนาความสัมพันธ์กับไต้หวันอย่างสันติ

  1. สร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงย้ำว่า การพัฒนาจะเกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวไม่ได้ จีนมีแนวทางสนับสนุนการพัฒนาโลกอย่างสันติ ด้วยการประสานความร่วมมือและผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย เน้นความร่วมมือแบบพหุพาคเพื่อสร้างธรรมาภิบาลโลก ดังเช่นโครงการระดับโลกที่จีนดำเนินอยู่ ได้แก่แผนริเริ่มการพัฒนาโลก (Global Development Initiative) และแผนริเริ่มความมั่นคงโลก (the Global Security Initiative)

คำกล่าวของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เป็นสิ่งยืนยันถึงการขับเคลื่อนประเทศจีนภายใต้การบริหารประเทศในฐานะประธานาธิบดีสมัยที่ 3 ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่มีเป้าหมายชัดเจนในการเดินหน้าสร้างคน เพื่อพัฒนาจีนและพัฒนาโลกต่อไป

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย