บทวิเคราะห์ : ความสัมพันธ์จีน-เอเชียกลางจะเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่

0
1

การประชุมสุดยอดจีน-เอเชียกลางกำลังจะจัดขึ้นที่เมืองซีอาน มณฑลส่านซี ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคมนี้ โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนจะเป็นประธานการประชุมและมีประธานาธิบดีของคาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และอุซเบกิสถานร่วมการประชุมตามคำเชิญ นักสังเกตการณ์โดยทั่วไปเห็นตรงกันว่าการประชุมสุดยอดครั้งนี้มีนัยเชิงป้ายบอกระยะทางในประวัติศาสตร์การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศเอเชียกลาง ซึ่งจะเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับความสัมพันธ์จีน-เอเชียกลาง ดังนี้

ประการแรก ในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ ประมุขทั้ง 6 ประเทศจะร่วมกันทบทวนพัฒนาการความสัมพันธ์จีน-เอเชียกลางที่ผ่านมา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างกลไกจีน-เอเชียกลาง ความร่วมมือด้านต่างๆ และประเด็นสำคัญระดับโลกและระดับภูมิภาคที่สนใจร่วมกัน อัดฉีดพลังขับเคลื่อนใหม่ให้กับมิตรสัมพันธ์ฉันประเทศเพื่อนบ้านที่ดีและความร่วมมือที่อำนวยประโยชน์แก่กันระหว่างจีนกับประเทศเอเชียกลาง ส่งเสริมความร่วมมืออีกระดับเพื่อผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างกันขึ้นสู่ระดับใหม่

ประการที่สอง การประชุมสุดยอดครั้งนี้จะจัดทำพิมพ์เขียวใหม่เพื่อลงลึกกระชับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างจีนกับประเทศเอเชียกลาง เพื่อสร้างความผาสุกให้กับประชาชนของทุกประเทศมากยิ่งขึ้น

นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นต้นมา ยอดการค้าระหว่างจีนกับ 5 ประเทศเอเชียกลางเพิ่มขึ้นมากกว่า 100 เท่า โดยยอดการค้าเมื่อปี 2022 มีมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 70,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคมปี 2023 ยอดการค้าระหว่างจีนกับ 5 ประเทศเอเชียกลางเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับปี 2022 นับถึงสิ้นเดือนมีนาคมปีนี้ ยอดการลงทุนโดยตรงของจีนใน 5 ประเทศเอเชียกลางมีมูลค่าเกิน 15,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศต่างๆในเอเชียกลางกับจีนได้ประสบความสำเร็จมากมายในความร่วมมือด้านการขนส่ง พลังงาน และสาขาอื่นๆ ซึ่งได้ส่งเสริมการพัฒนาโลจิสติกส์และการท่องเที่ยวในภูมิภาค ทุกฝ่ายต่างตั้งตารอที่จะใช้การประชุมสุดยอดครั้งนี้เป็นโอกาสในการกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และดำเนินโครงการความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ โฆษกของกระทรวงพาณิชย์จีนจึงได้แถลงเมื่อเร็วๆนี้ว่า ยินดีที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงานเศรษฐกิจและการค้าของประเทศต่างๆ ในเอเชียกลาง ใช้ประโยชน์จากการประชุมสุดยอดจีน-เอเชียกลางให้เป็นโอกาสในการสร้างเสริมและพัฒนาการค้าและการลงทุนให้มีแนวโน้มที่ดียิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีน-เอเชียกลางก้าวสู่ระดับใหม่

ประการที่สาม ประชาคมระหว่างประเทศคาดการณ์ว่าทุกฝ่ายที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดครั้งนี้ะร่วมกันส่งเสียงเพื่อปกป้องลัทธิพหุภาคีและร่วมกันรักษาสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคและทั่วโลก

เมื่อเผชิญกับโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและความวุ่นวายที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศเอเชียกลางจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและสันติภาพของทั้งจีนประเทศเอเชียกลางตลอดจนทั่วทั้งภูมิภาค ปัจจุบัน “สามพลังอำนาจ”อันได้แก่ลัทธิก่อการร้าย ลัทธิแบ่งแยกดินแดน และลิทธิหัวรุนแรงกำลังคุกคามสันติภาพและความมั่นคงของเอเชียกลาง จีนกับประเทศเอเชียกลางมีจุดยืนเดียวกันในการต่อสู้กับ”สามพลังอำนาจดังกล่าวทุกฝ่ายเชื่อว่าการประชุมสุดยอดครั้งนี้จะใช้ความพยายามเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่สงบสุขและมั่นคงให้กับเอเชียกลาง

ประการที่สี่ ควบคู่ไปกับการลงลึกผลักดันการร่วมกันสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” จีนและประเทศเอเชียกลางมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ทั้งได้ประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม จากการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาไปจนถึงการร่วมทำงานด้านโบราณคดี และจากการแปลหนังสือของกันและกันไปจนถึงการผลิตภาพยนตร์ร่วมกัน ฯลฯ มิตรภาพระหว่างจีนกับประเทศเอเชียกลางที่สืบทอดมาาวนานนับพันปียิ่งฝังรากลึกอยู่ในหัวใจของผู้คนทั้งหลาย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คนหนุ่มสาวจากหลายประเทศเอเชียกลางเดินทางไปประเทศจีนเพื่อศึกษาและทำธุรกิจ กระแสการเรียนรู้ภาษาจีนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเฉพาะคาซัคสถานประเทศเดียวก็มีสถาบันขงจื่อ 5 แห่ง มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมภาษาจีนมากกว่า 3,000 คนทุกปี ทุกฝ่ายเชื่อว่าการประชุมสุดยอดครั้งนี้จะผลักดันการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศเอเชียกลางกับจีนให้ขึ้นสู่ระดับที่สูงยิ่งขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าความร่วมมือระหว่างประเทศเอเชียกลางกับจีนสร้างขึ้นบนพื้นฐานแห่งการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน อำนวยประโยชน์แก่กันและได้ชัยชนะร่วมกัน เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม ประเทศในเอเชียกลางล้วนเป็นผู้ได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศของจีน การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศเอเชียกลางกับจีนภายใต้กรอบการร่วมกันสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางและการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งมนุษยชาตินั้น ย่อมจะส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกัน เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกประเทศและเป็นประโยชน์ต่อสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคอย่างแน่นอน

เขียนโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)