“การทูตประมุข” นำพาความสัมพันธ์จีน-เอเชียกลางเข้าสู่ยุคใหม่

0
1

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ค.. 2023 การประชุมสุดยอดจีนเอเชียกลางจัดขึ้นอย่างราบรื่นที่เมืองซีอาน มณฑลส่านซี ประเทศจีน โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนเป็นประธานการประชุมสุดยอดครั้งนี้ และมีประธานาธิบดีของคาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และอุซเบกิสถานร่วมการประชุมตามคำเชิญ ผ่านการทูตประมุขประมุขของทั้ง 6 ประเทศได้ร่วมกันผลักดันให้ความสัมพันธ์จีนเอเชียกลางเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่

ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นมิตร บรรดาประมุขได้ทบทวนประวัติศาสตร์แห่งการแลกเปลี่ยนฉันมิตรระหว่างจีนกับ 5 ประเทศเอเชียกลางอย่างครอบคลุม สรุปประสบการณ์ความร่วมมือในด้านต่างๆ แลไปข้างหน้าถึงทิศทางความร่วมมือในอนาคต และเห็นพ้องต้องกันที่จะมุ่งไปที่อนาคต  ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างจีนเอเชียกลางที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

ประมุขจีนและประเทศเอเชียกลางตกลงที่จะใช้การประชุมสุดยอดครั้งนี้เป็นโอกาสในการกำหนดกลไกการพบปะระหว่างประมุขจีนเอเชียกลางอย่างเป็นทางการ กำหนดจัดการประชุมทุกสองปีโดยจีนกับประเทศเอเชียกลางหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ การประชุมสุดยอดครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่คาซัคสถานในปี ค.. 2025 บรรดาประมุขตกลงที่จะตั้งสำนักเลขาธิการถาวรของการประชุมจีนเอเชียกลางขึ้นที่จีน

นายสี จิ้นผิงและประมุขของ 5 ประเทศเอเชียกลางได้ร่วมลงนามใน ปฏิญญาซีอานว่าด้วยการประชุมสุดยอดจีนเอเชียกลางพร้อมรับรอง รายงานการประชุมสุดยอดจีนเอเชียกลาง

ขณะกล่าวสุนทรพจน์ นายสี จิ้นผิงกล่าวว่าเมื่อปี 2013 ข้าพเจ้าไปเยือนเอเชียกลางเป็นครั้งแรกหลังจากเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีจีน ได้เสนอความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการร่วมกันสร้างแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จีนกับประเทศเอเชียกลางจับมือกันเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของเส้นทางสายไหมอย่างครอบคลุม และมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือเชิงลึกที่มุ่งสู่อนาคต นำพาความสัมพันธ์จีนเอเชียกลางเข้าสู่ยุคใหม่

นายสี จิ้นผิงระบุว่า ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบศตวรรษกำลังเดินหน้าเร็วยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงของทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย และการเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์กำลังเกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เอเชียกลางเป็นศูนย์กลางของทวีปยูเรเชีย ตั้งอยู่ที่สี่แยกที่เชื่อมโยงตะวันออกกับตะวันตกและเหนือกับใต้ โลกต้องการเอเชียกลางที่มั่นคง เจริญรุ่งเรือง มีความสามัคคีและเชื่อมโยงกัน

เมื่อเดือนมกราคมปี ค.. 2022 จีนและ 5 ประเทศเอเชียกลางได้จัดการประชุมสุดยอดผ่านระบบทางไกลเพื่อฉลองครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ประมุขทั้ง 6 ประเทศได้ร่วมกันประกาศสร้างประชาคมจีนเอเชียกลางที่มีอนาคตร่วมกัน

ในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ นายสี จิ้นผิงเสนอว่า การสร้างประชาคมจีนเอเชียกลางที่มีอนาคตร่วมกันนั้นต้องมี หลักยึด 4 ประการอันได้แก่ ยึดมั่นการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ยึดมั่นการพัฒนาร่วมกัน ยึดมั่นความมั่นคงของทุกฝ่าย แลยึดมั่นมิตรภาพจากรุ่นสู่รุ่น

นายสี จิ้นผิงเสนอข้อเสนออย่างเป็นรูปธรรม 8 ประการเพื่อยกระดับความร่วมมือจีนเอเชียกลางดังต่อไป

ประการแรก สร้างกลไกและสร้างเวทีที่กว้างยิ่งขึ้นเพื่อให้ทุกประเทศดำเนินความร่วมมือที่อำนวยประโยชน์แก่กันอย่างรอบด้าน

ประการที่สอง ขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า จีนจะออกมาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพิ่มมากขึ้น ยกระดับข้อตกลงการลงทุนทวิภาคี ฯลฯ เพื่อผลักดันให้ขนาดการค้าเพิ่มขึ้นสู่ระดับใหม่

ประการที่สาม การเชื่อมต่อซึ่งกันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น จีนจะเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างครอบคลุม สนับสนุนการสร้างช่องทางขนส่งระหว่างประเทศแคสเปียน ฯลฯ

ประการที่สี่ ขยายความร่วมมือด้านพลังงาน จีนเสนอที่จะตั้งหุ้นส่วนการพัฒนาพลังงานจีนเอเชียกลาง สร้างความร่วมมือด้านพลังงานใหม่และการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างสันติ ฯลฯ

ประการที่ห้า ส่งเสริมนวัตกรรมสีเขียว จีนสนับสนุนการก่อตั้งวิสาหกิจไฮเทคและนิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในเอเชียกลาง ฯลฯ

ประการที่หก ยกระดับความสามารถในการพัฒนา จีนจะให้การสนับสนุนทางการเงินและความช่วยเหลือแบบให้เปล่ารวม 26,000 ล้านหยวนแก่ประเทศเอเชียกลาง ฯลฯ

ประการที่เจ็ด ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางอารยธรรม จีนเชิญชวนประเทศเอเชียกลางให้เข้าร่วมในโครงการ เส้นทางสายไหมวัฒนธรรมและจะตั้งศูนย์การแพทย์แผนจีนเพิ่มมากขึ้นในเอเชียกลาง เร่งรัดการตั้งศูนย์วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ให้ทุนรัฐบาลแก่ประเทศเอเชียกลางต่อไป ฯลฯ

ประการที่แปด รักษาสันติภาพในภูมิภาค จีนยินดีช่วยเหลือประเทศเอเชียกลางในการเพิ่มศักยภาพด้านการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและรักษาความมั่นคงของประเทศสนับสนุนทุกประเทศใช้ความพยายามเพื่อรักษาความมั่นคงในภูมิภาคและมีอิสระในการต่อต้านการก่อการร้าย ดำเนินความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ขยายบทบาทกลไกการประสานงานประเทศเพื่อนบ้านของอัฟกานิสถานต่อไปเพื่อร่วมกันส่งเสริมการฟื้นฟูอัฟกานิสถานอย่างสันติ ฯลฯ

นักสังเกตการณ์โดยทั่วไปต่างก็เห็นว่า การประชุมสุดยอดครั้งนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญที่มีนัยเชิงป้ายบอกระยะทางในประวัติการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศเอเชียกลาง ย่อมจะนำไปสู่ความไว้วางใจซึ่งกันและกันทางการเมืองระหว่างจีนกับประเทศเอเชียกลางที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ยกระดับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและมีคุณภาพอีกระดับ และลงลึกกระชับความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อัดฉีดพลังบวกให้กับการส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาในภูมิภาค และสร้างคุณูปการใหม่เพื่อผลักดันการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งมนุษยชาติ   

แปลเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน(CMG)