Baidu ประเทศไทย เข้าพบ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

0
1

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ดร.กำพล มหานุกูล นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน พร้อมด้วย คุณธกฤษณ์ จรัสธนกิจ ที่ปรึกษา นำผู้บริหาร Baidu ประเทศไทย Mr.Zhang Yi (Sunny) และ คุณประทาน มงคลชัยชวาล ตัวแทนหอการค้าไทย-จีน เข้าเยี่ยมคารวะท่าน เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ห้องรับรอง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ทั้งนี้ทาง Baidu ได้นำเสนอระบบ Baidu Marketing Solution for Chinese Market to Promote Tourism Industry เพื่อนำมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทย ในการสื่อสารไปสู่ประชาชนของสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป