โรงเรียนวุฒิโชติบริรักษ์ พัทยา กับการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEMS”

0
632
โรงเรียนวุฒิโชติบริรักษ์ พัทยา กับการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEMS”

สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 มีกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความสลับซ้ำซ้อนมากขึ้น เกิดปัญหาใหม่ๆ ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประเทศไทยโดยการนำของรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่นำพาไปสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อันเป็นกรอบแนวทางให้องค์กร/หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนประชาชนทุกภาคส่วน มีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อไปสู่การเป็น Thailand 4.0 สร้าง “พลเมืองดี วินัยเด่น”  คนดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEMS” จึงเป็นเรื่องสำคัญในการรองรับการเปลี่ยนแปลง และนำประเทศไทยไปสู่เป้าหมายร่วมกันในอนาคต และเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นไปเป็นแนวคิด

นายนภดล คงสมโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวุฒิโชติบริรักษ์ พัทยา กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวุฒิโชติบริรักษ์ พัทยาเน้นให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพที่สุจริตตามความถนัดของแต่ละคน สามารถหาเลี้ยงชีพให้กับตนเองและครอบครัว ให้เป็นคนดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติชึ่งสอดคล้องกันแนวคิดของ “STAR STEMS”

โรงเรียนวุฒิโชติบริรักษ์ พัทยาเป็นโรงเรียนที่ให้มากกว่าความรู้และเน้นเกี่ยวกับการดูแลด้านสุขภาวะที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ (สังคม) และสติปัญญา (จิตวิญญาณ) โดยคณะบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ที่หลากหลายพร้อมถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจทั้งคนไทยและต่างชาติเพื่อถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านการเรียนรู้ด้านอาชีพ

นายนภดล คงสมโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวุฒิโชติบริรักษ์ พัทยา ย้ำว่าโรงเรียนวุฒิโชติบริรักษ์ พัทยาเน้นให้บริการด้านการการศึกษาและการสร้างอาชีพอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีการพัฒนารูปแบบและทีมงานอย่างต่อเนื่อง เน้นการสร้างค่านิยมการศึกษาด้านวิชาอาชีพและสายอาชีพและผลักดันเป็นวัฒนธรรม เน้นการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการศึกษาและบุคลากร อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการให้บริการด้านการศึกษาและการสร้างอาชีพอย่างมืออาชีพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและยึดถือประโยชน์ของทุกฝ่ายเป็นสำคัญ โดยมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิดคุณภาพด้านการจัดระบบการให้บริการด้านการศึกษาและการสร้างอาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้การปฏิบัติงานยึดมาตรฐานเป็นหลัก ส่งเสริมให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและยึดถือประโยชน์ของทุกฝ่ายเป็นสำคัญ และส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนด