การประชุมสภาผู้แทนประชาชน ที่มหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่ง

0
246
ภาพพิธีเปิดการประชุมสภาผู้แทนประชาชนชุดที่ 12 ครั้งที่ 5 (The fifth session of the 12th National People’s Congress) ที่มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง วันนี้ (5 มีนาคม 2560) การประชุมนี้มีขึ้นเพื่อจะรับฟังและพิจารณาผลการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการแถลงนโยบายของรัฐบาลที่ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนเป็นผู้แถลง
 
นอกจากนี้จะมีตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีนปี 2016 และร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีนปี 2017 รวมไปถึงพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามแผนงานงบประมาณของรัฐบาลและเทศบาลท้องถิ่นปี 2016 และร่างแผนงานงบประมาณของรัฐบาลและเทศบาลท้องถิ่นปี 2017
 
ทั้งนี้ในส่วนของการทบทวนผลการปฏิบัติงานในปี 2016 มีสาระสำคัญที่น่าสนใจดังนี้
 
1.เป้าหมายสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปี2016ได้บรรลุด้วยความสำเร็จลุล่วงสมบูรณ์ โดยถือเป็นการเริ่มต้นดำเนินแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีนระยะ5 ปี ฉบับที่13
 
การพัฒนาเศรษฐกิจมีความมั่นคงมากขึ้น และเป็นไปในทางทิศที่ดี จีดีพีภายในประเทศอยู่ที่ 74.4 ล้านล้านหยวน โดยเติบโต 6.7% ซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตอันดับต้นๆของโลก มีน้ำหนักต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกมากกว่า 30%
การเติบโตของอัตราการมีงานทำเพิ่มขึ้นเกินคาด มีตำแหน่งงานทำเพิ่มมากขึ้น 13.14 ล้านคน นักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยมีงานทำและสร้างธุรกิจส่วนตัวได้มากเป็นประวัติการณ์
 
อัตราการว่างงานที่มีการลงทะเบียนเมื่อปลายปีอยู่ที่ 4.02% ซึ่งก็ถือว่าต่ำเป็นประวัติการณ์
 
การผลักดันการปฏิรูปและเปิดประเทศไปด้วยดี มีการเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การพัฒนาพลวัตใหม่ๆ เกิดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
 
สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานพัฒนาขึ้น ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รายได้สุทธิส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 6.3% เกษตรกรยากจนมีจำนวนลดลง12.4 ล้านคน การอพยพประชาชนยากจนให้สามารถไปยังถิ่นอาศัยที่ดีขึ้น ทำได้จำนวนเกินกว่า 2.4 ล้านคน
 
การท่องเที่ยวภายในประเทศพัฒนาขึ้น ส่วนการท่องเที่ยวออกนอกประเทศ มียอดนักท่องเที่ยวเกินกว่า 120 ล้านคน
 
ถือว่าโดยรวมสามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนขึ้นเรื่อยๆ
 
 
2.ในด้านความสำเร็จด้านการต่างประเทศ ช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมามีความสำเร็จสำคัญจากการที่จีนได้จัดการประชุมสุดยอดกลุ่มจี20 ที่เมืองหางโจว ในงานนี้จีนแสดงบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำเศรษฐกิจโลก
 
นอกจากนี้ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงและผู้นำประเทศคนอื่นๆ ได้เดินทางเยี่ยมเยือน ประชุม หาความร่วมมือกัน เช่น การร่วมการประชุมผู้นำเอเปค การประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ การพบปะระหว่างผู้นำบริคส์ การประชุมสุดยอดว่าด้วยความมั่นคงด้านนิวเคลียร์ การประชุมระดับสูงของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ การประชุมผู้นำเอเชียยุโรป และการประชุมผู้นำความร่วมมือเอเชียตะวันออก
 
ในส่วนของการจัดการประชุมผู้นำความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง‐แม่น้ำโขง ก็ได้จัดสำเร็จเป็นครั้งแรก สามารถเพิ่มการประสานงานและความร่วมมือกับประเทศที่สำคัญ ผลักดันความร่วมมืออย่างรอบด้านกับประเทศรอบข้างอย่างต่อเนื่อง สามารถกระชับความร่วมมือฉันมิตรกับประเทศกำลังพัฒนา สามารถส่งเสริมการปฏิรูปและการปรับปรุงระบบต่างๆของโลก สามารถผลักดันให้ข้อตกลงปารีสมีผลบังคับใช้
 
ในส่วนของเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือบุคลากร ก็ได้ประสบผลที่น่าพอใจ
 
การพิทักษ์อธิปไตยเหนือดินแดนและสิทธิประโยชน์ทางทะเลของจีนก็เป็นไปอย่างเด็ดขาด จีนในฐานะประเทศที่มีความรับผิดชอบ ก็ยังได้แสดงบทบาทสร้างสรรค์ เน้นสร้างคุณูปการเพื่อสันติภาพและการพัฒนาของโลก
 
3.ในส่วนของอุปสรรคและปัญหา จีนตระหนักดีว่า การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยังเผชิญกับอุปสรรคและปัญหามากมาย ยังต้องเพิ่มพลังภายในเพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ
 
บางอุตสาหกรรมยังมีการผลิตมากเกินความต้องการของตลาด การผลิตและการประกอบกิจการของบางวิสาหกิจยังเผชิญกับความยากลำบาก แต่ละภูมิภาคมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน รายรับรายจ่ายทางด้านการคลังยังไม่สมดุล
 
หากในส่วนของความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและการเงินเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ ในส่วนของมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมก็เช่นเดียวกัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมยังเป็นสถานการณ์ที่หนักหนา โดยเฉพาะในบางภูมิภาคเกิดหมอกควันมลพิษบ่อยครั้ง ต้องเพิ่มมาตรการแก้ปัญหาให้ได้ผล
 
ในด้านที่พักอาศัย การศึกษา การรักษาพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ ความปลอดภัยในอาหารและยา ตลอดจนการจัดสรรรายได้นั้น ประชาชนไม่น้อยยังมีคงไม่พอใจ ยังมีอุบัติเหตุใหญ่กับเหมืองถ่านหิน มีปัญหาด้านการก่อสร้าง และการจราจรเกิดขึ้นบางครั้ง
 
การดำเนินงานของรัฐบาลยังมีส่วนที่ต้องพัฒนาต่อไปอีก นโยบายและมาตรการปฏิรูปยังไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างทั่วถึง ในส่วนของการประกอบกิจการยังมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมมากเกินไปและชาวบ้านยังมีความไม่สะดวกในการดำเนินกิจการต่างๆ กับรัฐบาล
 
การบริหารประเทศและการปฏิบัติตามกฎหมายยังมีสภาพที่ไม่ได้เป็นไปตามระเบียบ ไม่ยุติธรรม และไม่เป็นมาตรฐาน ข้าราชการบางคนไม่มีความกระตือรือร้นกับงานโยนความรับผิดชอบให้กับคนอื่น และยังมีการเกิดคอรัปชั่นในบางวงการอีก