หารือด้านการศึกษาใน ASEAN สร้างความเข้าใจ ผู้กำหนดนโยบาย-นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

0
342

เมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา รศ.บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธานการประชุมโครงการ ASEAN Way Forward for SDGs and COP 21 thru Social and Sustainability Sciences ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร 

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2560 โดยสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงาน ถึงเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการกำหนดหัวข้อที่ประเทศสมาชิกอาเซียนสนใจทำวิจัยร่วมกันและการสร้างเครือข่ายนักวิจัย


ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา