ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ต้องรู้!

0
452

“ในยุคดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อ และ รู้เท่าทันโลกดิจิทัล ถือเป็นทักษะสำคัญหนึ่งที่ทุกคต้องรู้ ปัจจุบันการซื้อขายในโลกออนไลน์มีการเติบโตสูงมาขึ้นเรื่อย ๆ การพัฒนาศักยภาพในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รู้เท่าทันโลกดิจิทัล ไม่ถูกหลอกลวง จึงเป็นเรื่องสำคัญ เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นทั้งเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกและเป็นทั้งเครื่องมือในการหาข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ในการทำธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต Infographic ของ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มพบ. และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชุดนี้มุ่งยกระดับคนไปสู่สังคมฐานความรู้ ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และ แสวงหาข้อมูลข่าวสาร ในการเป็นผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่เป็นคนฉลาด รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันโลกด้วย”

อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์