สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดหอสมุดเมือง

0
254

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเปิด หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร โดยมีพลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เฝ้าฯ รับเสด็จ

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนิน จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน ได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ในศาสตร์ด้านต่างๆ ด้วยตนเอง รวมถึงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนประวัติศาสตร์ และมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร
ในทุกแง่มุม

ในการนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายบัตรสมาชิกหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร จากนั้นทรงประทับบัตรสมาชิกที่เครื่องอ่านเพื่อเสด็จฯ ผ่านประตูป้องกันทรัพยากรสูญหาย ทรงทดลองใช้เครื่องยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ และทอดพระเนตรหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการออกแบบภายในอาคารให้มีความ โอ่โถง โปร่งสบาย สามารถรับแสงจากธรรมชาติได้ ตามแนวคิด “แสงแห่งปัญญา” (Wisdom of Light) มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดกว่า ๔,๘๘๐ ตารางเมตร โดยมีทั้งหมด ๓ ชั้น และชั้นลอย ๑ ชั้น ประกอบด้วย

>>>ชั้น ๑ “ตามรอยทางของพระราชา ตามรอยแสงแห่งปัญญา” (แสงกับความผ่อนคลาย) เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนองค์ความรู้ครอบคลุมเรื่องศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์และสังคม นอกจากนี้ยังมีคลังนิตยสารและหนังสือพิมพ์ ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว เรื่องสุขภาพ อาหาร ห้องฉายภาพยนตร์ และห้องสมุดสำหรับผู้พิการ ประกอบด้วย หนังสือเสียง หนังสืออักษรเบรลล์ สื่อภาพและโสตทัศน์ต่างๆ พร้อมให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตไวไฟฟรี รวมถึงเป็นจุดให้บริการยืมและคืนหนังสือ

>>>ชั้น M (ชั้นลอย) “เมื่อเด็กน้อยจะขอตามรอย “แสงแห่งปัญญา” (แสงกับความเพลิดเพลิน) เป็นส่วนที่จัดไว้สำหรับเด็กและเยาวชน โดยเป็นห้องสมุดเด็กปฐมวัยที่รวบรวมหนังสือและสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ให้เด็กๆ ได้สร้างสรรค์กิจกรรมการแสดงความสามารถและการเรียนรู้ตามวัยอีกด้วย

>>>ชั้น ๒ “โลกแซ่ซ้องพระบารมี เจริญไมตรีแห่งมหานคร” (แสงกับความสงบ) รวบรวมเรื่องราวของเมืองหลวงนานาประเทศและหนังสือจากสถานทูตในประเทศไทย หนังสือจากประเทศเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน หนังสือหายาก พร้อมหนังสือสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายในด้านต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมไปถึงวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งมีห้องค้นคว้า (Study Room) และห้องประชุมอเนกประสงค์อีก ๔ ห้อง ไว้ให้บริการ ตลอดจนนิทรรศการหมุนเวียนเกี่ยวกับ การอ่าน

>>>ชั้น ๓ “แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา” หอเกียรติยศ (Hall of Fame) ที่รวบรวมหลักการทรงงาน ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่กรุงเทพมหานครน้อมนำมาปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุม ๙ หมวดสำคัญ อันได้แก่ ผังเมือง ระบบคมนาคมขนส่ง สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ความสะดวกสบายและความปลอดภัย การแพทย์ เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ ระบบการศึกษา และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ยังมีหนังสือพระราชนิพนธ์ หนังสือเฉลิมพระเกียรติ หนังสือสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร และหนังสือพิเศษที่หน่วยงานกรุงเทพมหานครทำการพิมพ์ขึ้นเป็นการเฉพาะกิจ

ทั้งนี้ ภายหลังทอดพระเนตรหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ทรงฉายพระฉายาลักษณ์กับ
คณะบุคคล ได้แก่ คณะกรรมการบริหารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร มีจุดกำเนิดจากการที่องค์การยูเนสโกได้จัดให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหนังสือโลกประจำปี ๒๕๕๖ (World Book Capital ๒๐๑๓) โดยการจัดตั้งหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในพันธกิจดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดสร้างหอสมุดเมือกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้ใช้เวลาว่างอ่านหนังสือเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยขณะนี้หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครมีหนังสือรวมกว่า ๔๐,๐๐๐ เล่ม และตั้งเป้าที่จะมีหนังสือหมุนเวียนในหอสมุดเมืองฯ ให้ได้ถึง ๑๐๐,๐๐๐ เล่ม พร้อมเปิดรับหนังสือเก่าที่ทรงคุณค่าและหายากที่ประชาชนต้องการนำมามอบให้เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ ซึ่งทางหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครจะมีการคัดเลือกหนังสือที่เหมาะสมเพื่อเก็บไว้ และบางส่วนจะนำไปไว้ที่ห้องสมุดอื่นๆ ของกรุงเทพฯ โดยหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญให้แก่ประชาชน เพื่อนำกรุงเทพฯ สู่การเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐
โดยเปิดทำการวันอังคาร-วันเสาร์ เวลา ๐๘.๐๐-๒๑.๐๐ น.
วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.
และปิดทำการในวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกโดยนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวนักศึกษา สมัครเป็นสมาชิกพร้อมค่าสมัคร สำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ปีละ ๕ บาท อายุเกิน ๑๕ ปี ปีละ ๑๐ บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๔๑๗๑ , ๐ ๒๒๘๒ ๐๖๘๐ E-mail : [email protected] Facebook :https://www.facebook.com/bangkokcitylibrary