คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตร “LGBT and Human Resource Management”

0
73

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดหลักสูตร
“LGBT and Human
Resource Management”

หวังลดการตีตรา อุปสรรคในการทำงาน สนับสนุนแนวทางพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์ และเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

ในปี 2562 งานวิจัยโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) พบว่า แม้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นดินแดนที่ยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย แต่ในความเป็นจริง บุคลากรที่มีความหลากหลายทางเพศยังคงถูกจำกัดสิทธิ และถูกเลือกปฏิบัติ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการหางาน และทำงาน*

การเลือกปฏิบัติดังกล่าวเกิดขึ้นสองรูปแบบ คือ แบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ การเลือกปฏิบัติแบบ “เป็นทางการ” จะพบได้ในเงื่อนไขการทำงาน เช่น ขั้นตอนการรับเข้าทำงาน ค่าตอบแทนที่ไม่เท่าเทียม การถูกไล่ออก ไปจนถึงการถูกปฏิเสธไม่ให้เลื่อนตำแหน่งด้วยวิถีทางเพศ อัตลักษณ์ หรือการแสดงออกทางเพศ ส่วนการเลือกปฏิบัติแบบ “ไม่เป็นทางการ” จะพบได้ในสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน เช่น การถูกระรานและถูกปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมโดยหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงาน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์ (Thammasat Business School) โดยศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Consulting Networking and Coaching Center – CONC Thammasat) จึงจัดทำ “โครงการอบรมหลักสูตร LGBT Inclusive Workplace: A Practical Training for Employers and HR Professionals” ขึ้น

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบจากงานวิจัย และประสบการณ์โดยตรงด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรยุคใหม่ที่ต้องการก้าวให้ทันความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกที่ให้ความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม และการไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่าง

โดยมุ่งหวังเชื่อมโยงความเข้าใจด้านความแตกต่างหลากหลายทางเพศ และศาสตร์แห่งการบริหารงานบุคคลสำหรับเจ้าของกิจการ ผู้บริหารองค์กร ภาคเอกชน ภาครัฐ และบุคลากรมืออาชีพที่ทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้สนใจในสาขาการบริหารบุคคล รวมถึงบุคลากรที่ทำงานด้าน Corporate Social Responsibility (CSR) และด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights)

“หลักสูตรนี้เป็นการสอนให้เรียนรู้ว่า ทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่ควรแบ่งแยกเพราะแค่มีเพศสภาพที่ต่างกัน ควรยอมรับทุกเพศสภาพซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐาน” รองศาสตราจารย์ ดร. รุธิร์ พนมยงค์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์ กล่าว

“โครงการอบรมหลักสูตร LGBT Inclusive Workplace: A Practical Training for Employers and HR Professionals” เป็นหนึ่งในหลักสูตรของคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศ ซึ่งตอบสนองความต้องการ Lifelong Learning ในยุคปัจจุบันที่ต้องการเรียนรู้เพื่อการปรับตัวอย่างรวดเร็ว และนำไปใช้ได้จริง มีวัตถุประสงค์หลัก คือ

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้  และเพิ่มพูนความสามารถในการบริหารจัดการงานด้าน HR, LGBT employees และ Talent Management

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกการตัดสินใจ แก้ปัญหา และพัฒนาความสามารถในด้านการจัดการ Diversity and Inclusion ในองค์กร

3.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ขยายมุมมอง และรับทราบถึงทฤษฎี รวมทั้งทิศทางใหม่ๆ ในด้าน Human Resource Management ทางด้าน Sexual Diversity and Workforce

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรมด้วยกันเอง

5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และแนวคิดที่ทันสมัยไปใช้ในการพัฒนาองค์กร และความเป็นมืออาชีพของตน หรือองค์กรที่ทำงานอยู่

“โครงการอบรมหลักสูตร LGBT Inclusive Workplace: A Practical Training for Employers and HR Professionals” เปิดอบรมวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายละเอียดหลักสูตร: conc.tbs.tu.ac.th/index.php/program/detailenrollment/567
Facebook: www.facebook.com/conc.thammasat

*รายงานของ UNDP 2019
มีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2,210 คน “Tolerance but not Inclusion: A national survey on experiences of discrimination and social attitudes towards LGBT people in Thailand” (รับได้แต่ไม่อยากสุงสิง รายงานผลการสำรวจเพื่อสอบถามประสบการณ์การถูกตีตรา และเลือกปฏิบัติของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย)
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/tolerance-but-not-inclusion.html
_____________________________
ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ:
โทร: 02 613 2247
Email: [email protected]

เกี่ยวกับ Thammasat Business School: Thammasat Business School (TBS) เป็นสถาบันการศึกษาที่บรรลุสถานะ 3 มงกุฎ (Triple Crown) แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โดยจากสถิติ มีมหาวิทยาลัยจำนวนน้อยกว่า 1% ของมหาวิทยาลัยในโลกนี้ที่ได้รับการรับรอง ซึ่งสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจจำนวน 13,670 แห่งทั่วโลก มีเพียง 90 แห่งเท่านั้น ที่ผ่านการรับรองครบทั้ง 3 มาตรฐาน คือ EQUIS (European Quality Improvement System): ได้รับการรับรองปี 2012; AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business): ได้รับการรับรองปี 2017; และ AMBA (Association of MBAs): ได้รับการรับรองปี 2018

เกี่ยวกับ CONC Thammasat: ให้บริการด้านคำปรึกษาทางธุรกิจ ดำเนินการและจัดโครงการฝึกอบรมที่หลากหลายด้วยกลยุทธ์ที่นำไปใช้ทางปฏิบัติได้จริง และนำเสนอเทคนิคการทำงานร่วมกันใหม่ ๆ เพื่อองค์กรในแบบ 360 องศาซึ่งช่วยเร่งประสิทธิภาพการทำงานให้สัมฤทธิ์ผล