ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ “ค่ายเสริมพลังสานฝัน เยาวชนคนเก่ง ปีที่ 8”

0
315

ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ “ค่ายเสริมพลังสานฝัน เยาวชนคนเก่ง ปีที่ 8”
โดย พม. นำคณะนักเรียนทุนพระราชทานฯ เข้ารับมอบเข็มสัญลักษณ์

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ “ค่ายเสริมพลังสานฝัน เยาวชนคนเก่ง ปีที่ 8” ภายใต้หลักคิด “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ต้นกล้าของแผ่นดิน” โดยมีนายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวเบิกผู้แทนนักเรียนทุนพระราชทาน รุ่นที่ 8 เข้ารับมอบเข็มสัญลักษณ์ และผู้แทนนักเรียนทุนพระราชทาน รุ่นที่ 7 เข้ารับมอบของที่ระลึก

นายไมตรี กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ
เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชดำริให้จัดทำ “โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2552 ด้วยพระปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาส แก่เด็กและเยาวชนไทยที่มีฐานะยากจนและลำบาก แต่มีความประพฤติดีและมีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาส ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ จนกระทั่งจบปริญญาตรี ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสปิดภาคเรียนฤดูร้อน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จึงได้จัดทำโครงการ “ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 8” ภายใต้หลักคิด “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ต้นกล้า ของแผ่นดิน” ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุนพระราชทานฯ สำนึกรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ น้อมนำ พระราชดำรัสและหลักการทรงงานไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมความรู้และพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนรู้ ภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต และการเห็นคุณค่าในตนเอง รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายของนักเรียนทุนพระราชทานให้มีความเข้มแข็ง

นายไมตรี กล่าวต่อว่า โครงการดังกล่าว มีนักเรียนทุนพระราชทานเข้าร่วมโครงการปีละกว่า 300 คน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นปีที่ 8 ทั้งนี้ นักเรียนทุนพระราชทาน ได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านต่างๆร่วมกัน ทำกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนทุนพระราชทานในแต่ละรุ่น ก่อให้เกิดเครือข่ายของนักเรียนทุนพระราชทาน ที่เข้มแข็ง มีการแสดงผลงาน ความสามารถ เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความมั่นใจ รวมถึงได้ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ และการพัฒนาสังคม เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ชีวิตที่สำคัญ

“การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในโครงการครั้งนี้ นักเรียนทุนพระราชทานทุกคนต่างมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนรู้ มีความสนุกสนาน และพร้อมที่จะเปิดรับในสิ่งใหม่ๆ ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ความช่วยเหลือกันและกัน สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี มีวินัยในการปฏิบัติตามข้อตกลงในค่าย ซึ่งนับว่าเป็นคุณสมบัติอันพึงประสงค์ ของเด็กและเยาวชนไทย ที่สังคมในปัจจุบันต้องการเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถสะท้อนถึงพลังแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจของนักเรียนทุนพระราชทานทุกคน เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาช่วยเสริมและเติมเต็มพลังแห่งการเรียนรู้ ในการที่จะขับเคลื่อนตนเองไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จในชีวิต ควบคู่กับการทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป” นายไมตรี กล่าวทิ้งท้าย